8.12.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 439/28


Sag anlagt den 12. maj 2014 — Arvanitis m.fl. mod Europa-Parlamentet m.fl.

(Sag T-350/14)

(2014/C 439/38)

Processprog: græsk

Parter

Sagsøgere: Athanasios Arvanitis (Rhodos, Grækenland) og 47 andre sagsøgere (ved advokat Ch. Papadimitriou)

Sagsøgte: Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Kommissionen, Den Europæiske Centralbank og Eurogruppen

Sagsøgernes påstande

Det fastslås, at de sagsøgte har undladt at vedtage de nødvendige love og administrative bestemmelser med henblik på fuld anvendelse af de generelle EU-retlige principper, herunder direktivet om tidsbegrænset ansættelse, i forhold til sagsøgerne efter deres afskedigelse fra det tidligere Olympic Airways, hvilken afskedigelse blev pålagt ved en afgørelse truffet af Europa-Kommissionen og gennemført i græsk ret ved lov nr. 3717/2008.

Sagsøgerne og samtlige de arbejdstagere, som blev afskediget fra det tidligere Olympic Airways gives gennem en EU-retsakt med direkte virkning — direktiv, forordning eller anden retsforskrift — mulighed for at modtage den erstatning, de ville have været berettiget til som fastansatte efter den pålagte afskedigelse/pensionering fra Olympic Airways.

Hver af sagsøgerne tilkendes en erstatning svarende til 3 00  000 EUR ved en EU-retsakt med direkte virkning — direktiv, forordning eller anden retsforskrift — for det chok, de bekymringer, den grove tilsidesættelse af deres grundlæggende rettigheder og den for tidlige afbrydelse af deres arbejdsliv, som de har været udsat for.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgerne anført to anbringender.

1.

Første anbringende: lov nr. 3717/2008, hvorved det bestemmes, at Olympic Airways nedlægges og alle midlertidigt ansatte afskediges, udgør en egentlig EU-retsakt, der i det væsentlige blev pålagt af Den Europæiske Unions institutioner, navnlig ECB og Europa-Kommissionen, og alle de lovgivningsmæssige foranstaltninger, som den græske regering har vedtaget, er blevet pålagt og vedtaget efter anbefalinger og nærmere bestemt efter en afgørelse truffet af Eurogruppen, ECOFIN, ECB og Europa-Kommissionen.

2.

Andet anbringende: Den omstændighed, at de midlertidigt ansatte ved det tidligere Olympic Airways ikke blev sidestillet med andre ansatte med tidsubegrænset ansættelse i Olympic Airways, og at de ikke udtrykkeligt er blevet godtgjort deres tab ved fratrædelsen fra dette selskab, indebærer, at de direkte og personligt har lidt alvorlig skade og ikke fuldt ud kan udøve deres grundlæggende rettigheder.