7.9.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 294/66


Rettens kendelse af 9. juni 2015 — Bayer MaterialScience mod Kommissionen

(Sag T-282/14) (1)

((Statsstøtte - foranstaltninger vedtaget af Tyskland til fordel for el fra vedvarende energikilder og elektrointensive forbrugere - afgørelse om at indlede proceduren i artikel 108, stk. 2, TEUF - vedtagelse af den endelige afgørelse efter sagens anlæggelse - ufornødent at træffe afgørelse))

(2015/C 294/80)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Bayer MaterialScience AG (Leverkusen, Tyskland) (ved advokaterne C. Arhold, L. Petersen, F.-A. Wesche, N. Wimmer og T. Woltering)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved T. Maxian Rusche og R. Sauer, som befuldmægtigede, bistået af advokaterne C. von Donat og G. Quardt)

Sagens genstand

Påstand om delvis annullation af Kommissionens afgørelse C(2013) 4424 final af 18. december 2013 om at indlede proceduren efter artikel 108, stk. 2, TEUF vedrørende foranstaltninger iværksat af Forbundsrepublikken Tyskland til fordel for el fra vedvarende energikilder og energiintensive forbrugere (statsstøtte SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN))

Konklusion

1)

Det er ufornødent at træffe afgørelse i sagen.

2)

Det er ufornødent at træffe afgørelse om den begæring om intervention, som EFTA-Tilsynsmyndigheden har fremsat.

3)

Bayer MaterialScience AG bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

4)

EFTA-Tilsynsmyndigheden bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 223 af 14.7.2014.