30.1.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 30/43


Rettens dom af 13. december 2016 — European Dynamics Luxembourg og Evropaïki Dynamiki mod Kommissionen

(Sag T-764/14) (1)

((Offentlige tjenesteydelseskontrakter - udbudsprocedure - teknisk bistand, udvikling og gennemførelse af et system for toldmæssig forsendelse for ASEAN (ACTS) - afvisning af en tilbudsgivers bud - tildeling af kontrakten til en anden tilbudsgiver - udvælgelseskriterier - tildelingskriterier - begrundelsespligt - åbenbart urigtigt skøn - ligebehandling - gennemsigtighed))

(2017/C 030/46)

Processprog: græsk

Parter

Sagsøgere: European Dynamics Luxembourg SA (Luxembourg, Luxembourg) og Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athen, Grækenland) (først ved advokaterne M. Sfyri og I. Ampazis, derefter ved M. Sfyri)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved S. Bartelt og A. Marcoulli, som befuldmægtigede og derefter ved S. Bartelt og M. Konstantidis, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt i henhold til artikel 263 TEUF med påstand om annullation af Kommissionens afgørelse af 5. september 2014 om afvisning af sagsøgernes bud afgivet som led i det begrænsede udbud, EuropeAid/135040/C/SER/MULTI, om udvikling af et automatiseret pilotsystem til forvaltning af toldmæssig forsendelse for ASEAN (ASEAN Customs Transit System) og om tildeling af denne kontrakt til en anden tilbudsgiver.

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes.

2)

European Dynamics Luxembourg SA og Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 26 af 26.1.2015.