3.4.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 104/42


Rettens dom af 16. februar 2017 — Holistic Innovation Institute mod REA

(Sag T-706/14) (1)

((Forskning og teknologisk udvikling - EU-finansierede projekter på området for forskning - syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) - projekterne ZONeSEC og Inachus - afgørelse om nægtelse af sagsøgerens deltagelse - annullations- og erstatningssøgsmål))

(2017/C 104/58)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Holistic Innovation Institute, SLU (Pozuelo de Alarcón, Spanien) (først ved advokat R. Muñiz García og derefter ved advokat J. Marín López)

Sagsøgt: Forvaltningsorganet for Forskning (REA) (ved S. Payan-Lagrou og V. Canetti, som befuldmægtigede, bistået af advokat J. Rivas)

Sagens genstand

Dels søgsmål i henhold til artikel 263 TEUF med påstand om annullation REA’s direktørs afgørelse af 24. juli 2014 [ARES (2014) 2461172] om afslutning af forhandlingen med sagsøgeren og nægtelse af at lade sagsøgeren deltage i de europæiske projekter, Inachus og ZONeSEC, dels søgsmål i henhold til artikel 268 TEUF med påstand om erstatning for det tab, som sagsøgeren angiveligt har lidt som følge af sin udelukkelse fra deltagelsen i disse projekter og som følge af offentliggørelsen af visse oplysninger om sagsøgeren efter den nævnte afgørelse.

Konklusion

1)

Forvaltningsorganet for Forskning frifindes.

2)

Holistic Innovation Institute, SLU betaler sagens omkostninger som led i denne procedure.

3)

Hver part bærer sine omkostninger i forbindelse med begæringen om foreløbige forholdsregler.


(1)  EUT C 421 af 24.11.2014.