4.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 82/27


Rettens dom af 12. december 2018 — Krka mod Kommissionen

(Sag T-684/14) (1)

((Konkurrence - konkurrencebegrænsende aftaler - markedet for perindopril, der er et lægemiddel til behandling af hjerte-kar-sygdomme, som originalmedicin og generisk produkt - afgørelse, der fastslår en overtrædelse af artikel 101 TEUF - aftale om forlig i tvister vedrørende patenter - licensaftale - aftale om erhvervelse af teknologi - konkurrencebegrænsende formål - konkurrencebegrænsende virkning - afvejning mellem konkurrenceret og patentret))

(2019/C 82/30)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Krka Tovarna Zdravil d.d. (Novo Mesto, Slovenien) (ved advokaterne T. Ilešič og M. Kocmut)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved F. Castilla Contreras, B. Mongin og C. Vollrath, som befuldmægtigede, bistået af barrister D. Bailey)

Sagens genstand

Søgsmål i henhold til artikel 263 TEUF med påstand om delvis annullation af Kommissionens afgørelse C(2014) 4955 final af 9. juli 2014 om en procedure i henhold til artikel 101 TEUF og 102 TEUF (sag AT.39612 — Perindopril (Servier)), for så vidt som den vedrører sagsøgeren.

Konklusion

1)

Artikel 4 i Europa-Kommissionens afgørelse C(2014) 4955 final af 9. juli 2014 om en procedure i henhold til artikel 101 TEUF og 102 TEUF (sag AT.39612 — Perindopril (Servier)) annulleres, for så vidt som det heri konstateres, at Krka Tovarna Zdravil d.d. deltog i de i artiklen nævnte aftaler.

2)

Artikel 7, stk. 4, litra a), i afgørelse C(2014) 4955 final annulleres.

3)

Artikel 8 og 9 i afgørelse C(2014) 4955 final annulleres, for så vidt som de vedrører Krka Tovarna Zdravil.

4)

Kommissionen betaler sagsomkostningerne.


(1)  EUT C 431 af 1.12.2014.