25.1.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 27/50


Rettens dom af 8. december 2015 — Giand mod KHIM — Flamagas (FLAMINAIRE)

(Sag T-583/14) (1)

((EF-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om EF-ordmærket FLAMINAIRE - ældre nationale ordmærker og ældre internationalt ordmærke FLAMINAIRE - relativ registreringshindring - risiko for forveksling - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 - reel brug af det ældre varemærke - artikel 42, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 207/2009 - Ne bis in idem))

(2016/C 027/62)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Giand Srl (Rimini, Italien) (ved advokat F. Caricato)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved P. Bullock, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Flamagas, SA (Barcelona, Spanien) (ved advokat G. Hinarejos Mulliez)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 11. juni 2014 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 2117/2011–4) vedrørende en indsigelsessag mellem Flamagas, SA og Giand Srl.

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Giand Srl betaler sagens omkostninger, herunder de nødvendige omkostninger, der er afholdt af Flamagas, SA i forbindelse med sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret.


(1)  EUT C 351 af 6.10.2014.