25.1.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 27/46


Rettens dom af 26. november 2015 — NICO mod Rådet

(Sag T-371/14) (1)

((Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik - restriktive foranstaltninger over for Iran med henblik på at forhindre nuklear spredning - indefrysning af midler - begrundelsespligt - åbenbart urigtigt skøn))

(2016/C 027/56)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl (Pully, Schweiz) (ved solicitor J. Grayston og advokaterne P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta og N. Pilkington)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved M. Bishop og I. Rodios, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af den afgørelse fra Rådet, der er indeholdt i skrivelse af 14. marts 2014, og hvorved sagsøgerens navn er blevet opretholdt på listerne over de af restriktive foranstaltninger omfattede personer og enheder i bilag II til Rådets afgørelse 2010/413/FUSP af 26. juli 2010 om restriktive foranstaltninger over for Iran og om ophævelse af fælles holdning 2007/140/FUSP (EUT L 195, s. 39), som ændret ved Rådets afgørelse 2012/635/FUSP af 15. oktober 2012 (EUT L 282, s. 58), og i bilag IX til Rådets forordning (EU) nr. 267/2012 af 23. marts 2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran og om ophævelse af forordning (EU) nr. 961/2010 (EUT L 88, s. 1), som gennemført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 945/2012 af 15. oktober 2012 (EUT L 282, s. 16).

Konklusion

1)

Rådet for Den Europæiske Union frifindes.

2)

Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl bærer sine egne omkostninger og betaler de af Rådet for Den Europæiske Union afholdte omkostninger.


(1)  EUT C 261 af 11.8.2014.