23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/49


Rettens dom af 25. september 2015 — August Storck mod KHIM (2good)

(Sag T-366/14) (1)

((EF-varemærker - ansøgning om EF-ordmærket 2good - varemærke bestående af et reklameslogan - absolut registreringshindring - mangel på fornødent særpræg - artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

(2015/C 389/54)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: August Storck KG (Berlin, Tyskland) (ved advokaterne I. Rohr, A.-C. Richter, P. Goldenbaum og T. Melchert)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved S. Palmero Cabezas, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 27. februar 2014 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 996/2013-1) vedrørende en ansøgning om registrering af ordtegnet 2good som EF-varemærke.

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

August Storck KG betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 253 af 4.8.2014.