23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/44


Rettens dom af 23. september 2015 — Cristiano di Thiene mod KHIM — Nautica Apparel (AERONAUTICA)

(Sag T-193/14) (1)

((EF-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om EF-ordmærket AERONAUTICA - ældre EF-ordmærker NAUTICA og NAUTICA BLUE - relativ registreringshindring - risiko for forveksling - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

(2015/C 389/47)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Cristiano di Thiene SpA (Thiene, Italien) (ved advokaterne F. Fischetti og F. Celluprica)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved P. Bullock og N. Bambara, som befuldmægtigede)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Nautica Apparel, Inc. (New York, New York, De Forenede Stater) (ved solicitor C. Hawkes og barrister B. Brandreth)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 10. januar 2014 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 96/2013-4) vedrørende en indsigelsessag mellem Nautica Apparel, Inc. og Cristiano di Thiene SpA

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Cristiano di Thiene SpA betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 151 af 19.5.2014.