23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/43


Rettens dom af 30. september 2015 — Tilda Riceland Private mod KHIM — Siam Grains (BASmALI)

(Sag T-136/14) (1)

((EF-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om EF-figurmærket BASmALI - det ældre ikke-registrerede mærke eller tegn BASMATI - relativ registreringshindring - artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 207/2009))

(2015/C 389/46)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Tilda Riceland Private Ltd (Guragaon, Indien) (ved barrister S. Malynicz og solicitors N. Urwin og D. Sills)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved P. Geroulakos og P. Bullock, som befuldmægtigede)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret: Siam Grains Co. Ltd. (Bangkok, Thailand)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 18. december 2013 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1086/2012-4) vedrørende en indsigelsessag mellem Tilda Riceland Private Ltd og Siam Grains Co. Ltd.

Konklusion

1)

Afgørelse truffet den 18. december 2013 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (sag R 1086/2012-4) annulleres.

2)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) bærer sine egne omkostninger og betaler de af Tilda Riceland Private Ltd afholdte omkostninger.


(1)  EUT C 135 af 5.5.2014.