23.1.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 22/21


Rettens dom af 30. november 2016 — Bank Refah Kargaran mod Rådet

(Sag T-65/14) (1)

((Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik - restriktive foranstaltninger over for Iran - indefrysning af midler - sagsøgerens navn på ny opført på listen efter Rettens annullation af den oprindelige listeopførelse - retlig fejl - faktisk vildfarelse - begrundelsespligt - ret til forsvar - ret til en effektiv domstolsbeskyttelse - proportionalitet))

(2017/C 022/27)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Bank Refah Kargaran (Teheran, Iran) (ved advokat J.-M. Thouvenin)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved V. Piessevaux, M. Bishop og B. Driessen, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Europa-Kommissionen (ved A. Aresu og D. Gauci, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt i henhold til artikel 263 TEUF med principal påstand om annullation af Rådets afgørelse 2013/661/FUSP af 15. november 2013 om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran (EUT 2013, L 306, s. 18), og af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1154/2013 af 15. november 2013 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran (EUT 2013, L 306, s. 3), for så vidt som disse retsakter vedrører sagsøgeren, subsidiært, annullation af afgørelse 2013/661 og af gennemførelsesforordning nr. 1154/2013, for så vidt som disse retsakter vedrører sagsøgeren, fra den 20. januar 2014.

Konklusion

1)

Rådet for Den Europæiske Union frifindes.

2)

Bank Refah Kargaran bærer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, der er afholdt af Rådet for Den Europæiske Union.

3)

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 135 af 5.5.2014.