6.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 351/31


Kendelse afsagt af Personaleretten den 14. juli 2014 — DJ mod AESA

(Sag F-3/14) (1)

2014/C 351/41

Processprog: engelsk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.


(1)  EUT C 85 af 22. 3. 2014, s. 27.