15.12.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 448/10


Appel iværksat den 29. september 2014 af H til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 10. juli 2014 i sag T-271/10, H mod Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Kommissionen og Den Europæiske Unions politimission i Bosnien-Hercegovina (»EUPM«)

(Sag C-455/14 P)

(2014/C 448/13)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: H (ved advokat M. Velardo)

De andre parter i appelsagen: Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Rettens kendelse af 10. juli 2014 i sag T-271/10, H mod Rådet, Kommissionen og EUPM, ophæves, for så vidt som Retten herved afviste for det første appellantens påstand om annullation dels af afgørelse af 7. april 2010, underskrevet af personalechefen ved EUPM, hvorved sagsøgeren blev forflyttet til stillingen som »Criminal Justice Adviser — Prosecutor« ved regionalkontoret i Banja Luka (Bosnien-Hercegovina), dels, om fornødent, af afgørelse af 30. april 2010, underskrevet af missionschefen som omhandlet i artikel 6 i Rådets afgørelse 2009/906/FUSP af 8. december 2009 om EUPM i Bosnien-Hercegovina (1), og for det andet appellantens påstand om erstatning.

Sagen hjemvises til Retten.

Sagsøgte i første instans tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringender og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har anført følgende anbringender:

Tilsidesættelse af retten til forsvar.

Tilsidesættelse af procesreglementets artikel 114.

Urigtig retsanvendelse.

Tilsidesættelse af EU-retten.


(1)  EUT L 322, s. 22.