24.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 194/17


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Varhoven administrativen sad (Bulgarien) den 14. april 2014 — EasyPay AD og Finance Engineering AD mod Ministerski savet na Republika Balgaria og Natsionalen osiguritelen institut

(Sag C-185/14)

2014/C 194/21

Processprog: bulgarsk

Den forelæggende ret

Varhoven administrativen sad

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: EasyPay AD og Finance Engineering AD

Sagsøgte: Ministerski savet na Republika Balgaria og Natsionalen osiguritelen institut

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal en posttjenesteydelse, såsom ydelsen med postanvisninger, hvormed pengebeløb overføres fra afsenderen, som i dette tilfælde er staten, til modtagerne — som er personer, der har krav på sociale ydelser — anses for ikke at være omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 97/67/EF (1) som ændret ved direktiv 2002/39/EF (2) og 2008/6/EF (3), og dermed at være underlagt bestemmelserne i artikel 106 og 107 TEUF?

2)

Hvis det første spørgsmål besvares bekræftende, skal artikel 106 og 107 TEUF da fortolkes således, at de ikke tillader en begrænsning af den frie konkurrence i forbindelse med udførelse af en posttjenesteydelse som den beskrevne, hvis denne begrundes med henvisning til tungtvejende hensyn i forbindelse med at sikre en forfatningssikret ret for borgerne og statens socialpolitik, og hvis tjenesteydelsen er af en art, som kan kvalificeres som en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse, forudsat, at den kompensation, som udbyderen af tjenesteydelsen modtager, ikke overstiger det beløb, som er fastsat i artikel 2, stk. 1, litra a), i Kommissionens afgørelse K(2011) 9380 af 20. december 2011?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF af 15.12.1997 om fælles regler for udvikling af Fællesskabets indre marked for posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet (EFT 1998 L 15, s. 14).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/39/EF af 10.6.2002 om ændring af direktiv 97/67/EF for så vidt angår yderligere åbning af Fællesskabets marked for posttjenester (EFT L 176, s. 21).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/6/EF af 20.2.2008 om ændring af direktiv 97/67/EF med henblik på fuld realisering af det indre marked for posttjenester i Fællesskabet (EUT L 52, s. 3).