24.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 194/15


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Nederlandende) den 4. april 2014 — A m.fl. mod Minister van Buitenlandse Zaken

(Sag C-158/14)

2014/C 194/19

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Raad van State

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: A, B, C og D

Sagsøgt: Minister van Buitenlandse Zaken

Præjudicielle spørgsmål

1)

Ville appellanterne i den foreliggende sag, også henset til artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (1), uden tvivl have søgsmålskompetence til i eget navn i henhold til artikel 263 TEUF at anlægge sag ved Retten med påstand om annullation af gennemførelsesforordning nr. 610/2010 (2), for så vidt som LTTE i henhold hertil er optaget på den i artikel 2, stk. 3, i forordning nr. 2580/2001 (3) nævnte liste?

2)

a.

Kan aktiviteter, som væbnede styrker udfører under væbnede konflikter som defineret i humanitær folkeret, også henset til ellevte betragtning til rammeafgørelse 2002/475/RIA (4), udgøre terrorhandlinger i denne rammeafgørelses forstand?

b.

Såfremt spørgsmål 2a besvares bekræftende, kan aktiviteter, som væbnede styrker udfører under væbnede konflikter som defineret i humanitær folkeret, udgøre terrorhandlinger som omhandlet i fælles holdning 2001/931/FUSP og forordning nr. 2580/2001 (5)?

3)

Udgør de aktiviteter, der ligger til grund for gennemførelsesforordning nr. 610/2010, for så vidt som LTTE i henhold hertil er optaget på den i artikel 2, stk. 3, i forordning nr. 2580/2001 nævnte liste, aktiviteter, som væbnede styrker udfører under væbnede konflikter som defineret i humanitær folkeret?

4)

Er gennemførelsesforordning nr. 610/2010, også henset til besvarelsen af spørgsmål 1, 2a, 2b og 3, ugyldig, for så vidt som LTTE i henhold hertil er optaget på den i artikel 2, stk. 3, i forordning nr. 2580/2001 nævnte liste?

5)

Såfremt spørgsmål 4 besvares bekræftende, gælder denne ugyldighed da også for tidligere og senere afgørelser fra Rådet om revision af den i artikel 2, stk. 3, i forordning nr. 2580/2001 nævnte liste, for så vidt som LTTE i henhold hertil er blevet optaget på denne liste?


(1)  EFT 2000 C 364, s. 1.

(2)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 610/2010 af 12.7.2010 om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1285/2009 (EUT L 178, s. 1).

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001 af 27.12.2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme (EFT L 344,s. 70).

(4)  Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13.6.2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164, s. 3).

(5)  Rådets fælles holdning af 27.12.2001 om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme (EFT L 344, s. 93).