24.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 194/13


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 1. april 2014 — AEEG mod Antonella Bertazzi m.fl.

(Sag C-152/14)

2014/C 194/16

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Consiglio di Stato

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG)

Sagsøgte: Antonella Bertazzi, Annalise Colombo, Maria Valeria Contin, Angela Filippina Marasco, Guido Guissani, Lucia Lizzi og Fortuna Peranio

Præjudicielle spørgsmål

1)

Kan den nationale bestemmelse (artikel 75, stk. 2, i lovdekret nr. 112/2008), hvorefter der slet ikke tages hensyn til den anciennitet, der opnås af ansatte i henhold til tidsbegrænsede kontrakter i tjenesten hos uafhængige myndigheder, når de berørte arbejdstagere undtagelsesvis fastansættes efter afholdelse af udvælgelsesprøver, der ikke helt kan sidestilles med den strengere almindelige offentlige udvælgelsesprøve på grundlag af eksaminer, som andre ansatte har aflagt, men som under alle omstændigheder er fastsat ved lov og således i overensstemmelse med den italienske forfatnings artikel 97, stk. 3, gør det muligt at vurdere, hvorvidt personerne er i stand til at udføre de tildelte arbejdsopgaver — for så vidt angår arbejdsopgaver, som er forblevet uændrede og fuldstændigt identiske for såvel personer med tidsbegrænset ansættelse som personer med tidsubegrænset ansættelse — principielt anses for at være forenelig med § 4, stk. 4, i direktiv 1999/70/EF (1)?

2)

a)

Såfremt den ovennævnte bestemmelse ikke er forenelig med de fællesskabsretlige principper, er det med hensyn til de omhandlede personer med tidsbegrænset ansættelse da muligt at fastlægge objektive forhold, der kan begrunde en fravigelse af princippet om den ligebehandling, som disse personer ellers skal sikres i forhold til personer med tidsubegrænset ansættelse, af »socialpolitiske hensyn«, som i den foreliggende sag består i kravet om at undgå, at ansatte, hvis tidsbegrænsede ansættelse er blevet omdannet til en fastansættelse, tilbydes ansættelse parallelt med andre, der allerede har opnået fastansættelse som følge af den generelle regel om almindelige udvælgelsesprøver med henblik på adgang til offentlig beskæftigelse (reglen er fastlagt i den nævnte artikel 97, stk. 3, i den italienske forfatning og må kun fraviges, såfremt der foreligger en lovbestemt undtagelse, såsom den i den foreliggende sag, der udelukkende indebærer beståelse af en udvælgelsesprocedure), og kan disse forhold — i lyset af Domstolens bemærkninger i [præmis] 47 i kendelse af 7. marts 2013 — antages at foreligge for så vidt angår proportionaliteten, såfremt midlertidigt ansatte, hvis ansættelse er blevet omdannet til en fastansættelse, blot tildeles et personligt tillæg, der efterhånden absorberes af den almindelige lønudvikling, og som ikke kan gøres til genstand for en revurdering, men med afbrydelse af den almindelige udvikling i lønklasse og adgang til højere tjenestegrader?

b)

Hvis arbejdstagerne er anset for at være i stand til at udføre bestemte arbejdsopgaver, kan regelmæssige vurderinger af den korrekte udførelse af disse arbejdsopgaver med henblik på avancement til højere lønklasser og tjenestegrader, på grundlag af en almindelig udvælgelsesprøve med henblik på karriereudvikling, som afholdes senere hen, da omvendt udgøre et passende middel til at genoprette balancen mellem de ansatte med tidsbegrænset ansættelse, hvis ansættelse er blevet omdannet til en fastansættelse, og det personale, som er blevet ansat på baggrund af en almindelig udvælgelsesprøve, uden at der skal ses bort fra anciennitet og lønklasse for de førstnævnte (i øvrigt uden at dette bevirker nogen som helst form for betydelig fordel for sidstnævnte i det ovenfor beskrevne karriereudviklingssystem ved AEEG), hvilket i den konkrete situation indebærer, at der ikke foreligger objektive forhold, der kan begrunde en fravigelse af direktiv 1999/70/EF, som på grundlag af objektive og gennemsigtige kriterier kan anvendes på de pågældende ansættelsesvilkår under de foreliggende specifikke omstændigheder?

3)

Må det — som det kan udledes af præmis 47 og 54 i kendelsen af 7. marts 2013 — under alle omstændigheder anerkendes, at den omstændighed, at der slet ikke tages hensyn til ancienniteten, er udtryk for uforholdsmæssighed og forskelsbehandling (hvilket indebærer, at der skal ses bort fra den nævnte nationale bestemmelse [...] på området) uden at give afkald på de opstillede krav om beskyttelse af positionerne for de personer, som har bestået den almindelige udvælgelsesprøve, idet myndigheden ved en omhyggelig vurdering fastlægger de nødvendige foranstaltninger (i form af »bonus« eller forrang for de personer, som har bestået den almindelige udvælgelsesprøve, i forbindelse med udvælgelse til adgang til højere tjenestegrader, eller andre midler, der ligger inden for rammerne af den skønsmargin, som de nationale myndigheder har til at tilrettelægge deres egne offentlige forvaltninger)?


(1)  Rådets direktiv 1999/70/EF af 28.6.1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP (EFT L 175, s. 43).