7.9.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 294/6


Domstolens dom (Femte Afdeling) af 9. juli 2015 — Europa-Kommissionen mod Den Franske Republik

(Sag C-63/14) (1)

((Traktatbrud - statsstøtte - støtte, der er ulovlig og uforenelig med det indre marked - tilbagesøgningsforpligtelse - absolut umulighed - kompensation for en tjeneste, der supplerer basistjenesten))

(2015/C 294/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved B. Stromsky, som befuldmægtiget)

Sagsøgt: Den Franske Republik (ved G. de Bergues, D. Colas, N. Rouam og J. Bousin, som befuldmægtigede)

Konklusion

1)

Den Franske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 288, stk. 4, TEUF og artikel 3-5 i Kommissionens afgørelse 2013/435/EU af 2. maj 2013 om statsstøtte SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN) iværksat af Frankrig til Société Nationale Corse Méditerranée og Compagnie Méridionale de Navigation, idet den ikke inden for den fastsatte frist har truffet alle de nødvendige foranstaltninger for at tilbagesøge den statsstøtte, der med afgørelsens artikel 2, stk. 1, er blevet erklæret ulovlig og uforenelig med det indre marked, fra Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA, idet den ikke inden for den fastsatte frist har annulleret alle udbetalinger af den i denne artikel 2, stk. 1, omhandlede støtte, og idet den ikke inden for den fastsatte frist har underrettet Europa-Kommissionen om de foranstaltninger, der er truffet for at efterkomme afgørelsen.

2)

Den Franske Republik betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 135 af 5.5.2014.