26.1.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 26/31


Rettens kendelse af 10. november 2014 — Fialtor mod Kommissionen og ECB

(Sag T-294/13) (1)

((Annullationssøgsmål og erstatningssøgsmål - støtteprogram for stabilitet i Cypern - aftalememorandum om specifikke økonomisk-politiske betingelser indgået mellem Republikken Cypern og ESM - Rettens kompetence - årsagssammenhæng - søgsmål, der dels skal afvises, dels åbenbart savner ethvert retligt grundlag))

(2015/C 026/39)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Fialtor Ltd (Belize City, Belize) (ved solicitor C. Paschalides og advokat A. Paschalides)

Sagsøgte: Europa-Kommissionen (ved B. Smulders og J.P. Keppenne som befuldmægtigede) og Den Europæiske Centralbank (ECB) (ved A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan og F. Athanasiou, som befuldmægtigede, bistået af advokaterne W. Bussian, W. Devroe og D. Arts)

Sagens genstand

For det første påstand om annullation af afsnit 1.23 til 1.27 i det aftalememorandum om specifikke økonomisk-politiske betingelser, der blev indgået mellem Republikken Cypern og den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM) den 26. april 2013, og for det andet påstand om erstatning for det tab, som sagsøgerne hævder at have lidt som følge af optagelsen af afsnit 1.23 til 1.27 i dette aftalememorandum og af en tilsidesættelse af Kommissionens overvågningsforpligtelse.

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen og Den Europæiske Centralbank frifindes

2)

Fialtor Ltd bærer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, der er afholdt af Europa-Kommissionen og Den Europæiske Centralbank (ECB).


(1)  EUT C 226 af 3.8.2013.