23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/32


Rettens dom af 25. september 2015 — VECCO m.fl. mod Kommissionen

(Sag T-360/13) (1)

((REACH - medtagelse af chromtrioxid på fortegnelsen over stoffer, der kræver godkendelse - anvendelser eller kategorier af brug, som er undtaget fra godkendelseskravet - begrebet »eksisterende specifik fællesskabslovgivning, der pålægger mindstekrav vedrørende beskyttelse af menneskers sundhed eller miljøet i forbindelse med anvendelsen af det pågældende stof« - åbenbart urigtigt skøn - proportionalitet - ret til forsvar - princippet om god forvaltningsskik))

(2015/C 389/33)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) (Memmingen, Tyskland) og de øvrige sagsøgere, hvis navne er anført i bilag I (ved advokaterne C. Mereu og K. Van Maldegem samt solicitor, J. Beck)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved K. Talabér-Ritz og J. Tomkin, som befuldmægtigede)

Intervenienter til støtte for sagsøgerne: Assogalvanica (Padoa, Italien) og de øvrige intervenienter, hvis navne er anført i bilag II (ved advokaterne C. Mereu og K. Van Maldegem samt solicitor M. Beck)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) (ved W. Broere, M. Heikkilä og T. Zbihlej, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om delvis annullation af Kommissionens forordning (EU) nr. 348/2013 af 17. april 2013, om ændring af bilag XIV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (EUT L 108, s. 1).

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes.

2)

Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) og de øvrige sagsøgere, hvis navne er anført i bilag I, bærer hver deres egne omkostninger og betaler Kommissionens omkostninger.

3)

Assogalvanica og de øvrige intervenienter, hvis navne er anført i bilag II, bærer hver deres egne omkostninger.

4)

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 260 af 7.9.2013.