19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/22


Rettens dom af 10. september 2015 — Grækenland mod Kommissionen

(Sag T-346/13) (1)

((EUGFL - Garantisektionen - EGFL og ELFUL - udgifter, der er udelukket fra finansiering - foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne - miljøvenligt landbrug - kontrollens tilstrækkelighed - faste finansielle korrektioner))

(2015/C 346/25)

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: Den Hellenske Republik (først ved I.-K. Chalkias, X. Basakou og A.-E. Vasilopoulou, som befuldmægtigede, derefter ved A.-E. Vasilopoulou, G. Kanellopoulos og O. Tsirkinidou, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved A. Marcoulli og D. Triantafyllou, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/214/EU af 2. maj 2013 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (EUT L 123, s. 11)

Konklusion

1)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/214/EU af 2. maj 2013 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) annulleres for så vidt angår pålæggelsen af en finansiel korrektion på 2 % på Den Hellenske Republik, for så vidt angår underforanstaltningerne vedrørende landbrugsmiljø »økologisk landbrug« og »økologisk opdræt«.

2)

I øvrigt frifindes Europa-Kommissionen.

3)

Den Hellenske Republik og Kommissionen bærer deres egne omkostninger.


(1)  EUT C 245 af 24.8.2013.