23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/29


Rettens dom af 24. september 2015 — Italien og Spanien mod Kommissionen

(Forenede sager T-124/13 og T-191/13) (1)

((Sprogordning - meddelelser om almindelige udvælgelsesprøver med henblik på ansættelse af fuldmægtige - valg af andet sprog blandt tre sprog - kommunikationssprog med udvælgelsesprøvernes ansøgere - forordning nr. 1 - vedtægtens artikel 1d, stk. 1, artikel 27, stk. 1, og artikel 28, litra f) - princippet om forbud mod forskelsbehandling - proportionalitet))

(2015/C 389/30)

Processprog: italiensk og spansk

Parter

Sagsøgere: Den Italienske Republik (ved G. Palmieri, som befuldmægtiget, bistået af avvocato dello Stato P. Gentili) (sag T-124/13) og Kongeriget Spanien (først ved abogado del Estado S. Centeno Huerta, derefter ved abogado del Estado J. García-Valdecasas Dorrego) (sag T-191/13)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (i sag T-124/13 ved J. Currall, B. Eggers og G. Gattinara og i sag T-191/13 ved J. Currall, J. Baquero Cruz og B. Eggers, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgeren Den Italienske Republik: Kongeriget Spanien (først ved abogado del Estado S. Centeno Huerta, derefter ved abogado del Estado J. García-Valdecasas Dorrego)

Sagens genstand

I sag T-124/13, en påstand om annullation, for det første, af meddelelsen om almindelig udvælgelsesprøve EPSO/AST/125/12 med henblik på oprettelse af en ansættelsesreserve af assistenter inden for revision, finansielle anliggender og regnskab og økonomi og statistik (EUT 2012 C 394 A, s. 1), for det andet, af meddelelsen om almindelig udvælgelsesprøve EPSO/AST/126/12 med henblik på oprettelse af en ansættelsesreserve af assistenter inden for områderne biologi, bio- og sundhedsvidenskab, kemi, fysik og materialevidenskab, nuklear forskning, ingeniørvidenskab og maskinteknik og elektronik og elektroteknik (EUT 2012 C 394 A, s. 11), og, for det tredje, af meddelelsen om almindelig udvælgelsesprøve EPSO/AD/248/13 med henblik på oprettelse af en ansættelsesreserve af administratorer inden for bygningssikkerhed og bygningsteknologi og fagspecifikke bygningsteknikker (EUT 2013 C 29 A, s. 1), og, i sag T-191/13, en påstand om annullation af meddelelsen om almindelig udvælgelsesprøve EPSO/AD/248/13

Konklusion

1)

Sagerne T-124/13 og T-191/13 forenes med henblik på dommen.

2)

Meddelelsen om almindelig udvælgelsesprøve EPSO/AST/125/12 med henblik på oprettelse af en ansættelsesreserve af assistenter inden for revision, finansielle anliggender og regnskab og økonomi og statistik, meddelelsen om almindelig udvælgelsesprøve EPSO/AST/126/12 med henblik på oprettelse af en ansættelsesreserve af assistenter inden for områderne biologi, bio- og sundhedsvidenskab, kemi, fysik og materialevidenskab, nuklear forskning, ingeniørvidenskab og maskinteknik og elektronik og elektroteknik og meddelelsen om almindelig udvælgelsesprøve EPSO/AD/248/13 med henblik på oprettelse af en ansættelsesreserve af administratorer (AD 6) inden for områderne bygningssikkerhed og bygningsteknologi og fagspecifikke bygningsteknikker annulleres.

3)

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, der er afholdt af Den Italienske Republik i sag T-124/13, og de omkostninger, der er afholdt af Kongeriget Spanien i sag T-191/13.

4)

Kongeriget Spanien bærer sine egne omkostninger i forbindelse med interventionen i sag T-124/13.


(1)  EUT C 164 af 8.6.2013.