23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/28


Rettens dom af 23. september 2015 — Cerafogli mod ECB

(Sag T-114/13 P) (1)

((Appel - ansatte i ECB - klage over forskelsbehandling og psykisk chikane - ECB’s afgørelse om at afslutte den administrative undersøgelse, der blev indledt som følge af klagen - afslag på aktindsigt i beviser under den administrative procedure - afslag på en begæring om fremlæggelse af beviser under den retslige procedure - ret til en effektiv domstolsbeskyttelse - retlig fejl))

(2015/C 389/29)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Maria Concetta Cerafogli (Rom, Italien) (ved advokat L. Levi)

Den anden part i appelsagen: Den Europæiske Centralbank (ECB) (ved F. Feyerbacher og B. Ehlers, som befuldmægtigede, bistået af advokat B. Wägenbaur)

Sagens genstand

Appel af dom afsagt af Retten for EU-Personalesager (Tredje Afdeling) den 12. december 2012, Cerafogli mod ECB (F-43/10, Sml. Pers., EU:F:2012:184), med påstand om ophævelse af denne dom

Konklusion

1)

Dom afsagt af Retten for EU-Personalesager (Tredje Afdeling) den 12. december 2012, Cerafogli mod ECB (F-43/10), ophæves.

2)

Sagen hjemvises til Personaleretten.

3)

Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.


(1)  EUT C 114 af 20.4.2013.