30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/80


Kendelse afsagt af Personaleretten den 20. oktober 2015 — Drakeford mod EMA

(Sag F-29/13) (1)

(2015/C 398/96)

Processprog: fransk

Formanden for Tredje Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registret.


(1)  EUT C 207 af 20.7.2013, s. 57.