10.10.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 371/35


Kendelse afsagt af Personaleretten den 29. august 2016 — Boyd mod Kommissionen

(Sag F-19/13) (1)

(2016/C 371/42)

Processprog: fransk

Formanden for Tredje Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registret.


(1)  EUT C 123 af 27.4.2013, s. 30.