30.11.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 352/9


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal de première instance de Namur (Belgien) den 27. september 2013 — Belgacom SA, som viderefører den sag, der er anlagt af Belgacom Mobile SA, mod Province de Namur

(Sag C-517/13)

2013/C 352/17

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Tribunal de première instance de Namur

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Belgacom SA, som viderefører den sag, der er anlagt af Belgacom Mobile SA

Sagsøgt: Province de Namur

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (»tilladelsesdirektivet«) (1) fortolkes således, at den er til hinder for, at regler udstedt af en national myndighed eller et lokal organ i budgetmæssigt øjemed, der ikke har noget at gøre med denne godkendelse, indfører en afgift på infrastruktur til mobilkommunikation, der bruges som led i udøvelsen af aktiviteter, der er dækket af en generel tilladelse udstedt ved gennemførelsen af dette direktiv (hvorved der i givet fald sondres mellem tilfælde, hvor disse strukturer er opført på privat ejendom, og tilfælde, hvor de er opført på offentlig ejendom)?

2)

Skal artikel 6, stk.1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (»tilladelsesdirektivet«) fortolkes således, at den er til hinder for, at regler udstedt af en national myndighed eller et lokal organ i budgetmæssigt øjemed, der ikke har noget at gøre med denne godkendelse, indfører en afgift på infrastruktur til mobilkommunikation, som ikke fremgår af de betingelser, der er opregnet i afsnit A i bilaget til nævnte direktiv, navnlig fordi den ikke udgør en administrativ afgift i henhold til artikel 12?


(1)  EFT L 108, s. 21.