20.7.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 207/24


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 29. april 2013 — Commerz Nederland NV mod Havenbedrijf Rotterdam NV

(Sag C-242/13)

2013/C 207/38

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Hoge Raad der Nederlanden

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Commerz Nederland NV

Sagsøgt: Havenbedrijf Rotterdam NV

Præjudicielle spørgsmål

1)

Er den omstændighed, at en garanti, der stilles af en offentlig virksomhed, tilregnes en offentlig myndighed — hvilket er en betingelse for, at der foreligger statsstøtte som omhandlet i artikel 107 og 108 TEUF — nødvendigvis til hinder for, at garantien som i denne sag er afgivet af den offentlige virksomheds (ene)direktør, der ganske vist i civilretlig henseende var beføjet hertil, men handlede på egen hånd, bevidst hemmeligholdt garantien og tilsidesatte den offentlige virksomheds vedtægtsmæssige forskrifter, idet han undlad at indhente godkendelse og råd hos bestyrelsen, og det derudover må antages, at det pågældende offentlige organ (i denne sag kommunen) ikke ville have bevilget garantien?

2)

Såfremt de nævnte omstændigheder ikke nødvendigvis er til hinder for en tilregnelse til den offentlige myndighed, er de da uden betydning for spørgsmålet, om garantistillelsen kan tilregnes den offentlige myndighed, eller skal de nationale retter da foretage en afvejning af de øvrige elementer, der taler for eller imod en tilregnelse til den offentlige myndighed?