1.12.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 431/6


Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 11. september 2014 — Think Schuhwerk GmbH mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

(Sag C-521/13 P) (1)

((Appel - EF-varemærke - forordning (EF) nr. 207/2009 - artikel 7, stk. 1, litra b) - mangel på fornødent særpræg - røde snørebåndsender - artikel 122 i Rettens procesreglement - åbenbart, at appellen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet))

(2014/C 431/10)

Processprog: tysk

Parter

Appellant: Think Schuhwerk GmbH (ved Rechtsanwalt M. Gail)

Den anden part i sagen: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved G. Schneider, som befuldmægtiget)

Konklusion

1)

Appellen forkastes.

2)

Think Schuhwerk GmbH betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 344 af 23.11.2013.