10.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 175/18


Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 6. februar 2014 — El Corte Inglés, SA mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

(Sag C-301/13 P) (1)

((Appel - EF-varemærker - forordning (EF) nr. 207/2009 - artikel 8, stk. 1, litra b) - ordmærkerne CLUB GOURMET og CLUB DEL GOURMET - indsigelsen forkastet - Domstolens procesreglement - artikel 181 - åbenbart, at appellen dels må afvises, dels må forkastes som ugrundet))

2014/C 175/21

Processprog: spansk

Parter

Appellant: El Corte Inglés, SA (ved abogados J. L. Rivas Zurdo og E. Seijo Veiguela)

Den anden part i sagen: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved O. Mondéjar Ortuño, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Appel af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 20. marts 2013 i sag T-571/11, El Corte Inglés mod KHIM — Chez Gerard (CLUB GOURMET), hvorved Retten frifandt Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) i et annullationssøgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 28. juli 2011 af Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (sag R 1946/2010-1) vedrørende en indsigelsessag mellem El Corte Inglés, SA og Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd

Konklusion

1)

Appellen forkastes.

2)

El Corte Inglés SA betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 207 af 20.7.2013.