30.1.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 30/2


Domstolens dom (Femte Afdeling) af 23. november 2016 — Europa-Kommissionen mod Stichting Greenpeace Nederland og Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

(Sag C-673/13 P) (1)

((Appel - aktindsigt i institutionernes dokumenter - forordning (EF) nr. 1049/2001 - miljø - Århuskonventionen - forordning (EF) nr. 1367/2006 - artikel 6, stk. 1 - risiko for at skade en fysisk eller juridisk persons forretningsmæssige interesser - begrebet »oplysninger, der vedrører emissioner til miljøet« - dokumenter vedrørende proceduren for godkendelse af et aktivstof i plantebeskyttelsesmidler - aktivstoffet glyphosat))

(2017/C 030/02)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Europa-Kommissionen (ved B. Smulders, P. Ondrůšek, P. Oliver og L. Pignataro-Nolin, som befuldmægtigede)

Intervenienter til støtte for sagsøgeren: American Chemistry Council Inc. (ACC), CropLife America Inc., National Association of Manufacturers of the United States of America (NAM) (ved avocat M. Abenhaïm, advokat K. Nordlander og solicitor P. Harrison), CropLife International AISBL (CLI) (ved barrister D. Abrahams, avocats R. Cana og E. Mullier samt dikigoros A. Patsa), European Chemical Industry Council (Cefic), European Crop Protection Association (ECPA) (ved avocats I. Antypas og D. Waelbroeck samt solicitor D. Slater), European Crop Care Association (ECCA) (ved dikigoros S. Pappas), Forbundsrepublikken Tyskland (ved T. Henze og A. Lippstreu, som befuldmægtigede)

De andre parter i appelsagen: Stichting Greenpeace Nederland og Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (ved advocaten B. Kloostra og A. van den Biesen)

Intervenient til støtte for den anden part i sagen: Kongeriget Sverige (ved E. Karlsson, L. Swedenborg, A. Falk, U. Persson, C. Meyer-Seitz og N. Otte Widgren, som befuldmægtigede)

Konklusion

1)

Den Europæiske Unions Rets dom af 8. oktober 2013, Stichting Greenpeace Nederland og PAN Europe mod Kommissionen (T-545/11, EU:T:2013:523), ophæves.

2)

Sag T-545/11 hjemvises til Retten.

3)

Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.


(1)  EUT C 71 af 8.3.2014.