23.2.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 65/14


Domstolens dom (Femte Afdeling) af 18. december 2014 — Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze mod Data Medical Service srl (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Consiglio di Stato — Italien)

(Sag C-568/13) (1)

((Præjudiciel forelæggelse - offentlige tjenesteydelseskontrakter - direktiv 92/50/EØF - artikel 1, litra c), og artikel 37 - direktiv 2004/18/EF - artikel 1, stk. 8, første afsnit, og artikel 55 - begreberne »tjenesteyder« og »økonomisk aktør« - offentligt universitetshospital - foretagende, der er tildelt juridisk personlighed såvel som erhvervsmæssig og organisatorisk uafhængighed - virksomhed, som hovedsageligt ikke har gevinst for øje - institutionelt formål om at tilbyde sundhedsydelser - mulighed for at tilbyde tilsvarende ydelser på markedet - adgang til at deltage i en procedure for indgåelse af en offentlig kontrakt))

(2015/C 065/19)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Consiglio di Stato

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze

Sagsøgt: Data Medical Service srl

Konklusion

1)

Artikel 1, litra c), i Rådets direktiv 92/50/EØF af 18. juni 1992 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige tjenesteydelsesaftaler er til hinder for en national lovgivning, der udelukker et offentligt hospital såsom det i hovedsagen omhandlede fra at deltage i procedurer for tildeling af offentlige kontrakter på grund af dets egenskab af offentligt økonomisk foretagende, såfremt og i det omfang det er tilladt dette foretagende at virke på markedet i overensstemmelse med dets institutionelle og vedtægtsmæssige formål.

2)

Bestemmelserne i direktiv 92/50, og navnlig de generelle principper om fri konkurrence, om forbud mod forskelsbehandling og om proportionalitet, som ligger til grund for dette direktiv, skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for en national lovgivning, der tillader et offentligt hospital såsom det i hovedsagen omhandlede, der deltager i et udbud, at afgive et bud, der ikke kan imødegås af nogen konkurrence som følge af den offentlige finansiering, som dette hospital modtager. I forbindelse med kontrollen på grundlag af dette direktivs artikel 37 af, om et bud er unormalt lavt, kan den ordregivende myndighed dog tage hensyn til, om et sådant foretagende modtager en offentlig finansiering, i forhold til muligheden for at afvise dette bud.


(1)  EUT C 52 af 22.2.2014.