8.12.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 439/12


Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 9. oktober 2014 — Ministerio de Defensa og Navantia SA mod Concello de Ferrol (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ferrol — Spanien)

(Sag C-522/13) (1)

((Anmodning om præjudiciel afgørelse - konkurrence - statsstøtte - artikel 107, stk. 1, TEUF - begrebet »statsstøtte« - ejendomsskat på bebygget og ubebygget fast ejendom - skattefritagelse))

(2014/C 439/16)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ferrol

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Ministerio de Defensa og Navantia SA

Sagsøgt: Concello de Ferrol

Konklusion

Artikel 107, stk. 1, TEUF skal fortolkes således, at en fritagelse for ejendomsskat på en parcel, der tilhører staten, og som stilles til rådighed for en virksomhed, hvori staten ejer hele kapitalen, der fra denne parcel fremstiller varer og tjenesteydelser, der kan være genstand for samhandelen mellem medlemsstaterne på markeder, der er åbne for konkurrence, kan udgøre statsstøtte, der ikke er tilladt i henhold til denne bestemmelse. Det påhviler imidlertid den forelæggende ret at undersøge, om nævnte skattefritagelse, henset til samtlige de relevante oplysninger i den tvist, der er indbragt for den, og i lyset af de fortolkningselementer, som Domstolen er fremkommet med, skal anses for statsstøtte som omhandlet i denne bestemmelse.


(1)  EUT C 367 af 14.12.2013.