8.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 71/21


Rettens kendelse af 13. januar 2014 — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT mod Kommissionen

(Sag T-134/12) (1)

(Annullations- og erstatningssøgsmål - aftaler om Unionens finansielle støtte til projekter inden for området for forskning og udvikling - formalitetsindsigelse - ingen ændring af påstandene - afvisning)

2014/C 71/38

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA (Alicante, Spanien) (ved advokat M. Jiménez Perona)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved R. Lyal og B. Conte, som befuldmægtigede, bistået af advokaterne J. Rivas Andrés og X. García García)

Sagens genstand

Dels påstand om annullation af den afgørelse, som fremgår af Kommissionens skrivelse af 13. januar 2012 om inddrivelse af de beløb, der fremgår af debetnotaerne fra den revision, som sagsøgeren har været genstand for, dels påstand om erstatning uden for kontrakt, hvorved Kommissionen tilpligtes at betale 732 768 EUR i erstatning

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes.

2)

Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA bærer sine egne omkostninger og betaler de af Europa-Kommissionen afholdte omkostninger, herunder dem, der er afholdt i forbindelse med sagen om foreløbige forholdsregler.


(1)  EUT C 157 af 2.6.2012.