10.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 175/40


Rettens dom af 9. april 2014 — Ferring mod KHIM — Tillotts Pharma (OCTASA)

(Sag T-502/12) (1)

((EF-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om EF-ordmærket OCTASA - de ældre nationale-, Benelux- og internationale ordmærker PENTASA og OCTOSTIM - relativ registreringshindring - risiko for forveksling - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

2014/C 175/53

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Ferring BV (Haarlem, Nederlandene) (først ved solicitor I. Fowler og advokaterne A. Renck og J. Fuhrmann, dernæst ved advokaterne I. Fowler, A. Renck og D. Slopek)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved P. Bullock, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Tillotts Pharma AG (Ziefen, Schweiz) (ved barrister T. Alkin)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 6. september 2012 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1216/2011-4) vedrørende en indsigelsessag mellem Ferring BV og Tillotts Pharma AG.

Konklusion

1)

Afgørelsen, der blev truffet den 6. september 2012 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1216/2011-4), annulleres

2)

Harmoniseringskontoret bærer sine egne omkostninger og betaler halvdelen af de af Ferring BV afholdte omkostninger.

2)

Tillotts Pharma AG bærer sine egne omkostninger og betaler halvdelen af de af Ferring BV afholdte omkostninger.


(1)  EUT C 26 af 26.1.2013.