23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/27


Rettens dom af 30. september 2015 — Anagnostakis mod Kommissionen

(Sag T-450/12) (1)

((Regler for institutionerne - europæisk borgerinitiativ - økonomisk og monetær politik - misligholdelse af offentlige gældsforpligtelser - bekræftelse af nødretsprincippet - afslag på registrering - Kommissionens beføjelser - begrundelsespligt))

(2015/C 389/27)

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: Alexios Anagnostakis (Athen, Grækenland) (ved advokat A. Anagnostakis)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved H. Krämer og M. Konstantinidis, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse C(2012) 6289 final af 6. september 2012 vedrørende afslag på en ansøgning om registrering af borgerinitiativet med overskriften »En million underskrifter for et solidarisk Europa«, der blev indgivet til Kommissionen den 13. juli 2012.

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes.

2)

Alexios Anagnostakis betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 399 af 22.12.2012.