24.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 239/43


Rettens dom af 1. juni 2017 — Changmao Biochemical Engineering mod XX

(Sag T-442/12) (1)

((Dumping - import af vinsyre med oprindelse i Kina - ændring af den endelige antidumpingtold - delvis interimsundersøgelse - status som virksomhed, der driver virksomhed under markedsøkonomiske vilkår - udgifter til de vigtigste inputs, som i alt væsentligt afspejler markedsværdierne - ændring af omstændighederne - begrundelsespligt - frist for vedtagelse af en afgørelse om status som virksomhed, der driver virksomhed under markedsøkonomiske vilkår - ret til forsvar - artikel 20, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009))

(2017/C 239/53)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd, Changzhou (Kina) (ved advokaterne E. Vermulst, S. van Cutsem, F. Graafsma og J. Cornelis)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved S. Boelaert, som befuldmægtiget, først bistået af advokat G. Berrisch og barrister N. Chesaites, derefter ved G. Berrisch og solicitor B. Byrne, og endelig ved advokat N. Tuominen)

Intervenient(er) til støtte for sagsøgte: Europa-Kommissionen (først ved M. França og A. Stobiecka-Kuik, derefter ved M. França og J.-F. Brakeland, som befuldmægtigede), Distillerie Bonollo SpA, Formigine (Italien), Industria Chimica Valenzana SpA, Borgoricco (Italien), Distillerie Mazzari SpA, Sant’Agata sul Santerno (Italien), Caviro Distillerie Srl, Faenza (Italien) og Comercial Química Sarasa, SL, Madrid (Spanien) (ved solicitor R. MacLean)

Sagens genstand

Angående et søgsmål i henhold til artikel 263 TEUF med påstand om annullation af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 626/2012 af 26. juni 2012 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 349/2012 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af vinsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT 2012, L 182, s. 1), for så vidt som den vedrører sagsøgeren

Konklusion

1)

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 626/2012 af 26. juni 2012 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 349/2012 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af vinsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina annulleres, for så vidt som den vedrører Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd.

2)

Rådet for Den Europæiske Union betaler halvdelen af Changmao Biochemical Engineerings omkostninger og bærer sine egne omkostninger.

3)

Changmao Biochemical Engineering bærer halvdelen af sine egne omkostninger.

4)

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger.

5)

Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie Srl og Comercial Química Sarasa, SL bærer hver deres egne omkostninger.


(1)  EUT C 366 af 24.11.2012.