28.4.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 129/19


Rettens dom af 12. marts 2014 — Globosat Programadora mod KHIM — Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL)

(Sag T-348/12) (1)

((EF-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om EF-ordmærket SPORT TV INTERNACIONAL - det ældre nationale figurmærke SPORTV - relativ registreringshindring - bevis for brug af det ældre varemærke - artikel 42, stk. 2, i forordning (EF) nr. 207/2009 og regel 22 i forordning (EF) nr. 2668/95))

2014/C 129/24

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Globosat Programadora Ltda (Rio de Janeiro, Brasilien) (ved advokat S. Micallef)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved J. Crespo Carrillo, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Sport TV Portugal, SA (Lissabon, Portugal) (ved advokaterne B. Braga da Cruz og J. Pimenta)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 23. maj 2012 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 2079/2010-4) vedrørende en indsigelsessag mellem Globosat Programadora Ltda og Sport TV Portugal, SA.

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Globosat Programadora Ltda betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 311 af 13.10.2012.