26.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 26/75


Sag anlagt den 9. november 2012 — ZZ mod Rådet

(Sag F-136/12)

2013/C 26/155

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat M. Velardo)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation, for det første af Rådets afgørelse 2011/866/EU af 19. december 2011 vedrørende afgørelsen om ikke at vedtage Kommissionens forslag til forordning om årlig tilpasning af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Unionen, samt, for det andet af sagsøgerens lønsedler for januar, februar og marts 2012, som er udfærdiget i medfør af nævnte afgørelse.

Sagsøgerens påstande

Rådets afgørelser som kommer til udtryk i lønsedlerne for januar 2012 og efterfølgende, samt i lønsedlerne for 2011, for så vidt som der ikke heri anvendes den af Kommissionen foreslåede tilpasningssats på 1,7% annulleres.

Rådet tilpligtes at godtgøre sagsøgeren forskellen mellem den løn, som udbetales i medfør af Rådets afgørelse af 19. december 2011 indtil datoen for afsigelsen af dommen i denne sag, og den løn, som burde have været udbetalt til sagsøgeren, hvis tilpasningen var blevet beregnet korrekt, med tillæg af morarenter, der beregnes med den af Den Europæiske Centralbank fastsatte rentesats for de vigtigste refinansieringstransaktioner i de relevante perioder, forhøjet med tre og et halvt procentpoint fra den dato, hvor de i hovedsagen krævede beløb forfaldt til betaling.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.