DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling)

19. december 2013 ( *1 )

»Direktiv 96/9/EF — retlig beskyttelse af databaser — artikel 7, stk. 1 og 5 — sui generis-retten for en databasefremstiller — begrebet »genanvendelse« — væsentlig del af indholdet af en database — dedikeret metasøgemaskine«

I sag C-202/12,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Nederlandene) ved afgørelse af 27. marts 2012, indgået til Domstolen den 30. april 2012, i sagen:

Innoweb BV

mod

Wegener ICT Media BV,

Wegener Mediaventions BV,

har

DOMSTOLEN (Femte Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, T. von Danwitz (refererende dommer), og dommerne E. Juhász, A. Rosas, D. Šváby og C. Vajda,

generaladvokat: P. Cruz Villalón

justitssekretær: A. Calot Escobar,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

efter at der er afgivet indlæg af:

Innoweb BV ved advocaten H. Elferink og A.S.M. van Leent

Wegener ICT Media BV og Wegener Mediaventions BV ved advocaat J. van Manen

Europa-Kommissionen ved J. Samnada og F. Wilman, som befuldmægtigede,

og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,

afsagt følgende

Dom

1

Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 7 i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/9/EF af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databaser (EFT L 77, s. 20).

2

Denne anmodning er blevet indgivet i forbindelse med en tvist mellem på den ene side Innoweb BV (herefter »Innoweb«) og på den anden side Wegener ICT Media BV og Wegener Mediaventions BV (herefter samlet »Wegener«) angående Innowebs drift via sit websted af en »dedikeret metasøgemaskine«, som gør det muligt at foretage søgninger på tredjemands websteder, navnlig på det, som Wegener tilbyder, som indeholder samlinger af bilsalgsannoncer.

Retsforskrifter

EU-retten

3

39., 42. og 48. betragtning til direktiv 96/9 har følgende ordlyd:

»(39)

[…] [F]ormålet med dette direktiv [er] at beskytte databasefremstillerne mod uretmæssig tilegnelse af resultaterne af den økonomiske og faglige investering, der er medgået til fremskaffelse og indsamling af indholdet, idet hele databasen eller væsentlige dele af den beskyttes mod visse handlinger, der begås af brugeren eller af en konkurrent.

[…]

(42)

[D]en særlige ret til at forhindre uautoriserede udtræk og/eller genanvendelser tager sigte på en bruger, som overskrider sine legitime rettigheder og dermed skader investeringen; retten til at forbyde udtræk og/eller genanvendelse af hele indholdet eller en væsentlig del deraf tager ikke blot sigte på fremstillingen af et konkurrerende piratprodukt, men også på en bruger, som ved sine handlinger skader investeringen væsentligt i kvalitativ eller kvantitativ henseende.

[…]

(48)

[…] formålet med dette direktiv […] er at etablere et adækvat og ensartet beskyttelsesniveau for databaser for at sikre databasefremstilleren det vederlag, der tilkommer ham […]«

4

Dette direktiv vedrører ifølge dets artikel 1, stk. 1, den retlige beskyttelse af databaser, uanset deres form. Databasen defineres i denne artikels stk. 2 som »en samling af værker, data eller andet selvstændigt materiale, der er struktureret systematisk eller metodisk og kan konsulteres individuelt ved brug af elektronisk udstyr eller på anden måde«.

5

Artikel 7 om beskyttelsens genstand, der findes i direktivets kapitel III med overskriften »Sui generis-ret«, bestemmer:

»1.   Når indsamling, kontrol eller præsentation af en databases indhold ud fra et kvalitativt eller kvantitativt synspunkt er udtryk for en væsentlig investering, sikrer medlemsstaterne databasens fremstiller en ret til at forbyde udtræk og/eller genanvendelse af hele basens indhold eller en væsentlig del deraf, vurderet kvalitativt eller kvantitativt.

2.   I dette kapitel forstås ved:

a)

»udtræk«: permanent eller midlertidig overførsel af hele en databases indhold eller en væsentlig del deraf til et andet medium på en hvilken som helst måde eller i en hvilken som helst form

b)

»genanvendelse«: enhver form for tilgængeliggørelse for almenheden af hele databasens indhold eller en væsentlig del deraf ved spredning af eksemplarer, udlejning, online-transmission eller på anden måde. Første gang et eksemplar af en database sælges i Fællesskabet af rettighedshaveren eller med dennes tilladelse, er rettighedshaverens ret til at udøve kontrol med videresalg af dette eksemplar inden for Fællesskabet udtømt.

Offentligt udlån er ikke udtræk eller genanvendelse.

[…]

5.   Gentagne og systematiske udtræk og/eller genanvendelser af uvæsentlige dele af databasens indhold, der kan sidestilles med handlinger, som strider mod en normal udnyttelse af basen, eller som skader databasefremstillerens legitime interesser urimeligt, er ikke tilladt.«

Nederlandsk ret

6

Direktiv 96/9 er blevet gennemført i det nederlandske retssystem ved vedtagelse af Databankenwet (databaseloven) af 8. juli 1999 (Stb. 1999, no 303).

7

Denne lovs artikel 2, stk. 1, bestemmer:

»Kun databasens fremstiller har ret til at give tilladelse til følgende handlinger:

a)

udtræk eller genanvendelser af hele eller en væsentlig del af basens indhold, vurderet kvalitativt eller kvantitativt

b)

gentagne og systematiske udtræk eller genanvendelser af uvæsentlige dele af en databases indhold, vurderet kvalitativt eller kvantitativt, for så vidt dette strider mod en normal udnyttelse af basen, eller som skader databasefremstillerens legitime interesser urimeligt«.

Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

8

Wegener udbyder via sit websted www.autotrack.nl (herefter »AutoTrack«) online-adgang til en samling annoncer for salg af brugte biler. Denne samling indeholder en liste med 190 000-200 000 brugte biler, der ajourføres dagligt. Heraf findes ca. 40000 kun hos AutoTrack. De andre annoncer findes også på andre websteder med annoncer. Ved hjælp af webstedet AutoTracks søgemaskine kan internetbrugeren foretage en målrettet søgning efter et køretøj i databasen ud fra forskellige kriterier.

9

Innoweb udbyder via sit websted www.gaspedaal.nl (herefter »GasPedaal«) en dedikeret metasøgemaskine til brug for søgning af biler. En »metasøgemaskine« bruger søgemaskiner fra andre websteder, idet den videresender brugernes anmodninger til disse andre søgemaskiner, hvilket adskiller den fra almindelige søgemaskiner, såsom Google. Kvalificeringen som »dedikeret« af en metasøgemaskine betyder, at den er specialiseret, idet den har til hensigt at muliggøre søgninger på et eller flere bestemte emner. GasPedaal udgør en sådan dedikeret metasøgemaskine til brug for søgninger efter salgsannoncer vedrørende brugte biler, for så vidt som internetbrugeren ved en enkelt anmodning hos GasPedaal samtidigt kan foretage søgninger i flere samlinger af salgsannoncer vedrørende biler fra tredjemands websteder, herunder AutoTrack.

10

Den dedikerede metasøgemaskine GasPedaal gør det muligt at foretage søgninger i samlingen AutoTrack, dels i forhold til forskellige kriterier, herunder ikke mindst mærke, model, kilometertal, produktionsår og pris, men også andre karakteristika for et køretøj, såsom bl.a. farven, karosseriets form, brændstoftypen, antallet af døre og gearskiftet, dels i »real time«, dvs. på det tidspunkt, hvor brugeren af Gaspedaal udsender sin anmodning. GasPedaal udfører denne anmodning »oversat«, dvs. at den oversætter til det format, der er nødvendigt for AutoTracks søgemaskine.

11

De resultater, der bliver fundet på AutoTrack, dvs. de biler, der svarer til de kriterier, som slutbrugeren har valgt, som også fremstår blandt resultaterne fra andre websteder, sammenføjes til en enhed med links til de kilder, hvor disse biler er fundet. Dernæst opstilles en webside med en liste over de resultater, der således er opnået og indsamlet, som viser de væsentlige oplysninger om hver bil, særligt produktionsår, pris, kilometertal og et fotografi heraf i ministørrelse. Denne webside gemmes på Gaspedaals server i ca. 30 minutter og sendes til brugeren eller fremvises for denne på Gaspedaals websted som del heraf.

12

Det totale antal annoncer på de forskellige websteder, på hvilke der søges via GasPedaal, andrager ca. 300000.

13

GasPedaal udfører dagligt ca. 100000 søgeanmodninger i AutoTrack. Således er ca. 80% af de forskellige kombinationer af de mærker og modeller, som findes i AutoTrack, dagligt genstand for søgninger. Dog viser Gaspedaal kun en meget lille del af denne samlings indhold. Indholdet af dataene bestemmes for hver søgeanmodning af brugeren på grundlag af de kriterier, han opgiver til GasPedaal.

14

Idet Wegener er af den opfattelse, at Innoweb overtræder sui generis-retten vedrørende databaser, har selskabet anlagt sag mod Innoweb med påstand om, at denne pålægges at ophøre med denne overtrædelse, og har i det væsentlige fået medhold i sagen ved første instans.

15

Innoweb ankede denne afgørelse til Gerechtshof te ’s-Gravenhage.

16

Forelæggelsesafgørelsen er baseret på den forudsætning, at Wegeners annoncesamling udgør en database, som opfylder de betingelser, som er nødvendige for at være beskyttet af artikel 7 i direktiv 96/9.

17

Endvidere er den forelæggende ret af den opfattelse, at der i hovedsagen ikke er udtræk af hele eller en væsentlig del af Wegeners database. Det gentagne udtræk af ikke-væsentlige dele af denne databases indhold har heller ikke en sådan kumulativ virkning, hvorfor det ikke er i modstrid med den nævnte artikels stk. 5.

18

Under disse omstændigheder har Gerechtshof te ’s-Gravenhage besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1)

Skal […] artikel 7, stk. 1, [i direktiv 96/9] fortolkes således, at der er tale om genanvendelse (tilgængeliggørelse) af hele eller en væsentlig del af indholdet, vurderet kvalitativt eller kvantitativt, af en database, som udbydes (online) via et websted, såfremt en tredjemand via en af ham udbudt [dedikeret] metasøgemaskine giver almenheden mulighed for at gennemsøge hele indholdet af denne database eller en væsentlig del heraf i »realtime« ved at udføre en »oversat« søgeordre fra en bruger på søgemekanismen på det websted, på hvilket databasen udbydes?

2)

I benægtende fald, hvad gælder da, såfremt tredjemanden efter modtagelse af resultaterne af søgeordren sender den enkelte bruger en ganske lille del af indholdet af databasen eller viser det for sidstnævnte på sit eget websted og i dettes format?

3)

Har det for besvarelsen af [første og andet ] spørgsmål […] betydning, at tredjemanden til stadighed gennemfører disse handlinger og dagligt udfører 100000 søgeordrer fra brugere via sin egen søgemaskine i »oversat« form og gør de modtagne resultater tilgængelige for de forskellige brugere på den måde, der er beskrevet ovenfor?

4)

Skal […] artikel 7, stk. 5, [i direktiv 96/9] fortolkes således, at det her omhandlede forbud gælder gentagne og systematiske genanvendelser af uvæsentlige dele af databasens indhold, som strider mod en normal udnyttelse af basen, eller som skader databasefremstillerens legitime interesser urimeligt, eller er det tilstrækkeligt, at der er tale om gentagne eller systematiske genanvendelser?

5)

Såfremt det må kræves, at der er tale om gentagne og systematiske genanvendelser, hvad er

a)

Betydningen af systematiske?

b)

Er der tale herom, når genanvendelsen sker via et automatiseret system?

c)

Er det relevant, at der herved anvendes en [dedikeret] metasøgemaskine på den måde, som er beskrevet ovenfor?

6)

Skal […] artikel 7, stk. 5, [i direktiv 96/9] fortolkes således, at det heri indeholdte forbud ikke gælder, såfremt en tredjemand gentagne gange kun gør uvæsentlige dele af indholdet af databasen pr. søgeordre tilgængelig for de enkelte brugere af denne tredjemands metasøgemaskine?

7)

I bekræftende fald, er dette også tilfældet, såfremt den kumulative virkning af den gentagne genanvendelse af uvæsentlige dele er, at en væsentlig del af databasens indhold gøres tilgængelig for de enkelte brugere tilsammen?

8)

Skal […] artikel 7, stk. 5, [i direktiv 96/9] fortolkes således, at denne [bestemmelses] betingelser er opfyldt, såfremt der er tale om handlinger, som der ikke er givet tilladelse til, og som bevirker, at hele eller en væsentlig del af indholdet af en beskyttet database ved den kumulative virkning af genanvendelsen gøres tilgængelig for almenheden, eller må det også gøres gældende og bevises, at disse handlinger strider mod en normal udnyttelse af basen eller skader databasefremstillerens legitime interesser urimeligt?

9)

Må det antages, at den investering, som databasens fremstiller har foretaget, påføres en alvorlig skade, såfremt der er tale om de førnævnte handlinger?«

Om de præjudicielle spørgsmål

19

Indledningsvis skal det bemærkes, at det med spørgsmålene nærmere bestemt ønskes oplyst, om operatøren af en dedikeret metasøgemaskine som den i hovedsagen omhandlede udøver en virksomhed, som falder ind under artikel 7, stk. 1 eller 5, i direktiv 96/9, således at den databasefremstiller, som opfylder de i nævnte stk. 1 fastsatte kriterier, kan gøre indsigelse mod, at databasen uden vederlag indgår i den dedikerede metasøgemaskines tjeneste.

20

Artikel 7, stk. 1, i direktiv 96/9, hvis fortolkning omhandles af første til tredje spørgsmål, gør det muligt for databasefremstilleren at forbyde genanvendelse af hele indholdet eller en væsentlig del deraf.

21

Ifølge nævnte direktivs artikel 7, stk. 5, hvis fortolkning er genstand for fjerde til niende spørgsmål, er genanvendelse af uvæsentlige dele af en beskyttet databases indhold, når denne genanvendelse finder sted gentagent og systematisk og kan sidestilles med handlinger, som strider mod en normal udnyttelse af databasen eller skader databasefremstillerens legitime interesser urimeligt, derimod ikke tilladt.

22

Dog er den ved disse bestemmelser tildelte beskyttelse ifølge artikel 7, stk. 1, i direktiv 96/9 forbeholdt databaser, der opfylder et bestemt kriterium, nemlig at indsamling, kontrol eller præsentation af databasens indhold ud fra et kvalitativt eller kvantitativt synspunkt er udtryk for en væsentlig investering. Som det fremgår af denne doms præmis 16, er spørgsmålene forelagt på grundlag af den forudsætning, at den pågældende samling af bilannoncer i hovedsagen opfyldte denne betingelse

Første til tredje spørgsmål

23

Med første til tredje spørgsmål, som behandles samlet, ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 7, stk. 1, i direktiv 96/9 skal fortolkes således, at operatøren af en dedikeret metasøgemaskine som den i hovedsagen omhandlede foretager en genanvendelse af hele indholdet eller en væsentlig del af en database, der er omfattet af tjenesten.

24

For at besvare dette spørgsmål erindres for det første om de væsentlige karakteristika for en dedikeret metasøgemaskine og dens funktion, som fremgår af de sagsakter, der er forelagt Domstolen, som desuden sondrer mærkbart mellem den dedikerede metasøgemaskine og en almindelig søgemaskine baseret på en algoritme, såsom Google eller Yahoo.

25

For det første fremgår det af forelæggelsesafgørelsen, at en dedikeret metasøgemaskine som den i hovedsagen omhandlede ikke råder over sin egen søgemaskine, der gennemgår de andre websteder. Derimod har den, som anført i denne doms præmis 9, for at udføre søgeanmodningerne benyttet de søgemaskiner, hvormed de databaser, som er omfattet af denne tjeneste, er udstyret. Således oversætter den dedikerede metasøgemaskine brugernes anmodninger i disse søgemaskiner i »real time«, således at alle data i de nævnte databaser gennemsøges.

26

For det andet fremgår det af forelæggelsesafgørelsen, at en dedikeret metasøgemaskine som den i hovedsagen omhandlede tilbyder fordele, der ligner dem i selve databasen, for så vidt angår udformningen af en søgeanmodning og præsentationen af resultaterne, idet den gør det muligt samtidigt at gennemsøge flere databaser ved en eneste anmodning som anført i denne doms præmis 9 og 10. I lighed med databasen omfatter den dedikerede metasøgemaskines søgeformular, hvori slutbrugeren indfører sin anmodning, således forskellige felter, som gør det muligt for denne bruger at målrette sin søgning i kraft af flere kriterier, som resultaterne skal opfylde. Endvidere vises resultaterne såvel fra databasen som fra den dedikerede metasøgemaskine ud fra visse kriterier i stigende eller faldende rækkefølge efter slutbrugerens valg.

27

Angående for det andet den virksomhed, der udøves af operatøren af en dedikeret metasøgemaskine som den i hovedsagen omhandlede, som skal kvalificeres med henblik på artikel 7, stk. 1, i direktiv 96/9, bemærkes det, at første spørgsmål omfatter denne operatørs udbud via den dedikerede metasøgemaskine til almenheden af muligheden for at foretage søgninger i »real time« i hele indholdet af en database eller en væsentlig del deraf ved at udføre en slutbrugers søgeanmodning »oversat« til databasens søgemaskine.

28

Denne beskrivelse af den nævnte operatørs relevante virksomhed tager hensyn til den omstændighed, at udførelsen af en datasøgningsanmodning ved hjælp af den dedikerede metasøgemaskine, herunder præsentationen af de fundne resultater for slutbrugeren, sker automatisk via nævnte metasøgemaskines programmering, uden at der på dette stadium gribes ind af operatøren. På dette stadium udfører alene den slutbruger, som indgiver sin søgeanmodning, en handling.

29

Derimod er de handlinger, som reelt er udført af operatøren af en dedikeret metasøgemaskine som den i hovedsagen omhandlede, forudgående i forhold til de handlinger, der udføres af slutbrugerne, og udførelsen af en datasøgningsanmodning. Det handler således om tilgængeliggørelse på internettet af den dedikerede metasøgemaskine, som har til formål at oversætte slutbrugernes søgeanmodninger, som er indført i denne, til søgemaskinerne i de databaser, der er omfattet af den omhandlede metasøgemaskines tjeneste.

30

Følgelig skal det for det tredje undersøges, hvorvidt denne virksomhed henhører under artikel 7, stk. 1, i direktiv 96/9, hvilket forudsætter, at den nævnte virksomhed udgør en »genanvendelse« som omhandlet i direktivets artikel 7, stk. 2, litra b), og at den vedrører hele indholdet af den pågældende database eller en væsentlig del deraf.

31

For så vidt angår begrebet »genanvendelse« som omhandlet i artikel 7, stk. 2, litra b), i direktiv 96/9 er dette defineret som »enhver form for tilgængeliggørelse for almenheden af hele databasens indhold eller en væsentlig del deraf ved spredning af eksemplarer, udlejning, online-transmission eller på anden måde«. Dog vedrører henvisningen til den væsentlige karakter af den genanvendte del ikke definitionen af det nævnte begreb som sådan (jf. dom af 9.11.2004, sag C-203/02, The British Horseracing Board m.fl., Sml. I, s. 10415, præmis 50).

32

Idet bebegrebet genanvendelse er brugt i direktivets artikel 7, stk. 1 og 5, skal det fortolkes i denne artikels almindelige sammenhæng (jf. i denne retning vedrørende begrebet »udtræk« dom af 9.10.2008, sag C-304/07, Directmedia Publishing, Sml. I, s. 7565, præmis 28).

33

Brugen i artikel 7, stk. 2, litra b), i direktiv 96/9 af udtrykket »enhver form for tilgængeliggørelse for almenheden« viser, at fælleskabslovgiver har givet begrebet genanvendelse en bred betydning (jf. i denne retning dommen i sagen The British Horseracing Board m.fl., præmis 51, og dom af 18.10.2012, sag C-173/11, Football Dataco m.fl., ECLI:EU:C:2012:642, præmis 20).

34

Denne antagelse af en vid betydning af begrebet udtræk bestyrkes af det formål, som fællesskabslovgiver har forfulgt ved at indføre en sui generis-ret (jf. i denne retning vedrørende begrebet udtræk dommen i sagen Directmedia Publishing, præmis 32).

35

Således som Domstolen allerede har fastslået, idet den baserede sig på flere betragtninger til direktiv 96/9, bl.a. 39., 42. og 48. betragtning, er dette formål at fremme gennemførelsen af datainformationslagrings- og datainformationssøgningssystemer med henblik på at bidrage til udviklingen af informationsmarkedet i en sammenhæng, der er præget af en eksponentiel vækst i den informationsmængde, der produceres og behandles årligt inden for alle aktivitetssektorer (jf. bl.a. dommen i sagen The British Horseracing Board m.fl., præmis 30 og 31, samt dom af 9.11.2004, sag C-46/02, Fixtures Marketing, Sml. I, s. 10365, præmis 33, og af 1.3.2012, sag C-604/10, Football Dataco m.fl., ECLI:EU:C:2012:115, præmis 34).

36

Med henblik herpå tager beskyttelsen ved den sui generis-ret, som findes i direktiv 96/9, sigte på at sikre den person, som har taget initiativet til og påtaget sig risikoen ved at foretage en væsentlig investering i form af menneskelige, tekniske og/eller finansielle ressourcer til oprettelse og drift af en database, udbyttet af hans investering ved at beskytte databasen mod uretmæssig tilegnelse af de resultater, der er opnået ved denne investering (jf. dommen i sagen The British Horseracing Board m.fl., præmis 32 og 46, og i sagen Fixtures Marketing, præmis 35, samt Directmedia Publishing-dommen, præmis 33).

37

I lyset af dette formål skal begrebet »genanvendelse« som omhandlet i artikel 7 i direktiv 96/9 fortolkes som en henvisning til enhver handling, der består i uden tilladelse fra den person, der har oprettet databasen, at tilgængeliggøre resultaterne af dennes investering for almenheden, hvorved sidstnævnte mister den indtægt, som skulle give ham mulighed for at afskrive omkostningerne ved sin investering (jf. dommen i sagen The British Horseracing Board m.fl., præmis 51). Det nævnte begreb omfatter derfor enhver handling uden tilladelse til udbredelse til almenheden af en databases indhold eller en væsentlig del af et sådant indhold (jf. dommen i sagen The British Horseracing Board m.fl., præmis 67, samt dom af 5.3.2009, sag C-545/07, Apis-Hristovich, Sml. I, s. 1627, præmis 49, og dommen af 18.10.2012 i sagen Football Dataco m.fl., præmis 20). Processernes art eller form er uden relevans i denne henseende (jf. dommen af 18.10.2012 i sagen Football Dataco m.fl., præmis 20).

38

Den anden del af definitionen i artikel 7, stk. 2, litra b), direktiv 96/9, nemlig »ved spredning af eksemplarer, udlejning, online-transmission eller på anden måde« og særligt varianten »på anden måde«, muliggør også en vid fortolkning af denne definition på grundlag af formålet med artikel 7, som bemærket ovenfor i denne doms præmis 35 og 36.

39

For så vidt angår den virksomhed, der udøves af operatøren af en dedikeret metasøgemaskine som den i hovedsagen omhandlede, som er relevant i denne sag, nemlig onlinetilgængeliggørelsen på internettet af en sådan dedikeret metasøgemaskine, som har til formål at oversætte slutbrugernes søgeanmodninger, som er indført i denne, til søgemaskinerne i de databaser, der er omfattet af nævnte dedikerede metasøgemaskines tjeneste, skal det bemærkes, at denne virksomhed ikke er begrænset til at anvise brugeren de databaser, der leverer oplysninger om et bestemt emne.

40

Den har således til formål at give alle slutbrugere et redskab, der gør det muligt at undersøge alle de data, der findes i en beskyttet database, og dermed at give adgang til hele indholdet af denne database på en anden måde end den, der er fastsat af fremstilleren af den nævnte database, ved samtidig at bruge databasens søgemaskine og udbyde de samme søgefordele som selve databasen, således som det fremgår af denne doms præmis 25 og 26. Slutbrugeren har ved datasøgningen ikke længere brug for at gå ind på den pågældende databases websted – hverken dens hovedside eller dens søgeformular – for at konsultere databasen, idet slutbrugeren kan konsultere dennes indhold i »real time« via den dedikerede metasøgemaskines websted.

41

Den nævnte virksomhed, der udøves af operatøren af en dedikeret metasøgemaskine som den i hovedsagen omhandlede, risikerer at unddrage databasefremstilleren indtægter, særligt fra reklamering på dennes websted, og således fratage denne fremstiller de indtægter, som skulle give ham mulighed for at afskrive omkostningerne ved sin investering i databasens oprettelse og drift.

42

Når slutbrugeren således ikke længere har brug for at gå ind på databasens hovedside og søgeformular, er det muligt, at denne databasefremstiller får færre indtægter fra reklamer på denne hovedside eller på den nævnte søgeformular, bl.a. for så vidt som det forekommer mere profitabelt for erhvervsdrivende, der ønsker at sætte reklameannoncer online, at gøre det på den dedikerede metasøgemaskines websted end på en af de databaser, som er omfattet af denne metasøgemaskine.

43

Vedrørende databaser, som indeholder annoncer, ville sælgerne endvidere kunne vedtage kun at placere deres annoncer i en enkelt database, henset til muligheden for samtidigt at lave søgninger i flere databaser ved hjælp af den dedikerede søgemaskine og af denne metasøgemaskines angivelse af gengangere, således at databaserne ville blive mindre i omfang og følgelig mindre attraktive.

44

Tilstedeværelsen af denne risiko for, at onlinetilgængeliggørelsen på internettet af en dedikeret metasøgemaskine som den i hovedsagen omhandlede fratager den pågældende databasefremstiller indtægter, udelukkes ikke på grund af den omstændighed, at det principielt forbliver nødvendigt at følge hyperlinks til det originale websted, hvorpå resultaterne er blevet fundet, for at få adgang til alle oplysninger om et resultat, der er fundet i en database, hvilket i hovedsagen vil sige oplysningerne om en bil, som findes i en annonce.

45

Dels gør de oplysninger, som gives af den dedikerede metasøgemaskine, det således muligt for slutbrugeren i et vist omfang at lave en sortering af de fundne resultater og konstatere, at han ikke behøver at finde yderligere oplysninger om et bestemt resultat. Dels er det muligt, at slutbrugeren får adgang til mere detaljerede oplysninger om et fundet emne uden at følge linket til den pågældende database, når dette emne findes på flere af de databaser, som er omfattet af den dedikerede metasøgemaskine, idet sidstnævnte viser sådanne gengangere samlet.

46

Ganske vist omfatter den beskyttelse, som tildeles ved artikel 7 i direktiv 96/9, ikke søgning i en database (jf. dommen i sagen The British Horseracing Board m.fl., præmis 54, Directmedia Publishing-dommen, præmis 51). Såfremt databasefremstilleren derfor selv gør indholdet af sin database tilgængelig for tredjemand, det være sig mod betaling, giver sui generis-retten ham dog ikke mulighed for at modsætte sig, at tredjemand søger information i databasen (jf. dommen i sagen The British Horseracing Board m.fl., præmis 55, og Directmedia Publishing-dommen, præmis 53).

47

Det skal dog fremhæves, at den virksomhed, der udøves af operatør en af en dedikeret metasøgemaskine som den i hovedsagen omhandlede, ikke udgør en søgning i den pågældende database. Denne operatør er således slet ikke interesseret i oplysningerne i databasen, men giver slutbrugeren en særlig adgang til denne database og dens oplysninger, som adskiller sig fra den måde, som fremstilleren af den nævnte database har fastsat, idet denne samtidig udbyder de samme søgefordele. Det er derimod den slutbruger, som indgiver en søgeanmodning i den dedikerede metasøgemaskine, som søger i databasen ved hjælp af denne dedikerede metasøgemaskine.

48

Endvidere nærmer den relevante virksomhed, der udøves af operatøren af en dedikeret metasøgemaskine som den i hovedsagen omhandlede, nemlig onlinetilgængeliggørelsen af den dedikerede metasøgemaskine på internettet, sig den fremstilling af et konkurrerende piratprodukt, som er omfattet af 42. betragtning til direktiv 96/9 uden dog at kopiere de elementer, der findes i den pågældende database. Med henblik på de søgemuligheder, der udbydes, ligner en sådan dedikeret metasøgemaskine således en database, dog uden selv at råde over dataene.

49

Det er tilstrækkeligt for slutbrugeren at gå ind på den dedikerede metasøgemaskines websted for samtidigt at få adgang til alle de databasers indhold, som er omfattet af denne metasøgemaskines tjeneste, idet en søgning foretaget af nævnte metasøgemaskine giver samme liste af resultater som den, der ville kunne opnås ved separat foretagne søgninger i hver af disse databaser, som dog fremstår i visningen på den dedikerede metasøgemaskines websted. Slutbrugeren har ikke længere brug for at gå ind på databasens websted, medmindre han blandt de viste resultater finder en annonce, som han ønsker at kende detaljerne for. I dette tilfælde sendes han dog direkte videre til selve annoncen, og på grund af samlingen af gengangerne er det endda netop muligt, at han går ind på annoncen fra en anden database.

50

Det følger af de foregående betragtninger, at den onlinetilgængeliggørelse på internettet af en dedikeret metasøgemaskine som den i hovedsagen omhandlede af operatøren, med henblik på, at slutbrugerne indgiver søgeanmodninger i den, for at de oversættes til den beskyttede databases søgemaskine, udgør en »tilgængeliggørelse« af denne databases indhold som omhandlet i artikel 7, stk. 2, litra b), i direktiv 96/9.

51

Denne tilgængeliggørelse er rettet til »almenheden«, idet en sådan metasøgemaskine kan anvendes af en hvilken som helst person og dermed er rettet til et ubegrænset antal personer uafhængigt af, hvor mange personer der faktisk anvender nævnte dedikerede metasøgemaskine.

52

Følgelig foretager operatøren af en dedikeret metasøgemaskine som den i hovedsagen omhandlede en genanvendelse af indholdet af en database som omhandlet i den nævnte bestemmelse.

53

Denne genanvendelse vedrører en væsentlig del af den pågældende databases indhold, eller endog hele indholdet, idet en dedikeret metasøgemaskine som den i hovedsagen omhandlede gør det muligt at undersøge hele indholdet af denne database på samme måde som en søgeanmodning, som er indgivet direkte i den nævnte databases søgemaskine. Under disse omstændigheder er det antal af søgeanmodninger, som faktisk findes og vises for hver søgeanmodning, som er indgivet i den dedikerede metasøgemaskine, uden betydning. Som Europa-Kommissionen har fremhævet, ændrer den omstændighed, at der faktisk alene bliver søgt i og vist en del af databasen i kraft af slutbrugerens søgekriterier, intet ved den omstændighed, at hele databasen gøres tilgængelig for denne slutbruger som anført i denne doms præmis 39 og 40.

54

Henset til alle de ovenstående betragtninger skal første til tredje spørgsmål besvares med, at artikel 7, stk. 1, i direktiv 96/9 skal fortolkes således, at en operatør, som lægger en dedikeret metasøgemaskine som den i hovedsagen omhandlede ud på internettet, foretager en genanvendelse af hele indholdet af en database eller en væsentlig del deraf, som er beskyttet af denne artikel 7, når denne dedikerede metasøgemaskine:

giver slutbrugeren en søgeformular, som i det væsentlige tilbyder de samme funktioner som databasens formular

oversætter slutbrugerens anmodninger i den søgemaskine, som databasen er udstyret med, i »real time«, således at alle data i denne database gennemsøges, og

fremstiller de fundne resultater for slutbrugeren i webstedets visning udadtil, idet den samler gengangerne i en enkelt enhed, men i en rækkefølge, der er baseret på kriterier, som er sammenlignelige med dem, der anvendes af den pågældende databases søgemaskine til at fremvise resultaterne.

Fjerde til niende spørgsmål

55

Henset til besvarelsen af første til tredje spørgsmål er det ufornødent at besvare fjerde til niende spørgsmål.

Sagens omkostninger

56

Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

 

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Femte Afdeling) for ret:

 

Artikel 7, stk. 1, i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/9/EF af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databaser skal fortolkes således, at en operatør, som lægger en dedikeret metasøgemaskine som den i hovedsagen omhandlede ud på internettet, foretager en genanvendelse af hele indholdet af en database eller en væsentlig del deraf, som er beskyttet af denne artikel 7, når denne dedikerede metasøgemaskine:

 

giver slutbrugeren en søgeformular, som i det væsentlige tilbyder de samme funktioner som databasens formular

 

oversætter slutbrugerens anmodninger i den søgemaskine, som databasen er udstyret med, i »real time«, således at alle data i denne database gennemsøges, og

 

fremstiller de fundne resultater for slutbrugeren i webstedets visning udadtil, idet den samler gengangerne i en enkelt enhed, men i en rækkefølge, der er baseret på kriterier, som er sammenlignelige med dem, der anvendes af den pågældende databases søgemaskine til at fremvise resultaterne.

 

Underskrifter


( *1 ) – Processprog: nederlandsk.