26.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 26/46


Rettens kendelse af 19. oktober 2012 — Ellinika Nafpigeia og Hoern mod Kommissionen

(Sag T-466/11) (1)

(Annullationssøgsmål - statsstøtte - skibsbygning - støtte ydet af de græske myndigheder til et skibsværft - gennemførelsesforanstaltninger i Kommissionens beslutning om uforenelighed og anordning af tilbagesøgning af støtten - afvisning)

2013/C 26/91

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: Ellinika Nafpigeia AE (Skaramagka, Grækenland) og 2. Hoern Beteiligungs GmbH (Kiel, Tyskland) (ved advokaterne K. Chrysogonos og A. Mitsis)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved B. Stromsky og M. Konstantinidis, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens skrivelse K(2010) 8274 endelig af 1. december 2010 vedrørende »statsstøtte CR 16/2004 — gennemførelse af den negative beslutning og tilbagesøgning af støtten ydet til selskabet [Ellinika Nafpigeia AE] — Grækenlands påberåbelse af artikel 346, stk. 1, litra b), TEUF og en procedure i henhold til artikel 348, stk. 1, TEUF«, således som suppleret af sagsakterne og øvrige dokumenter i sagen, som sagsøgerne fik delvist kendskab til i juni 2011.

Konklusion

1)

Sagen afvises.

2)

Det er ufornødent at tage stilling til Nafpigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elefsinas’ interventionsbegæring.

3)

Ellinika Nafpigeia AE og 2. Hoern Beteiligungs GmbH bærer deres egne omkostninger, og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

4)

Intervenienten Nafpigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elefsinas bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 331 af 12.11.2011.