26.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 313/24


Rettens dom af 12. september 2013 — »Rauscher« Consumer Products mod KHIM (gengivelse af en tampon)

(Sag T-492/11) (1)

(EF-varemærker - ansøgning om EF-figurmærket der gengiver en tampon - absolut registreringshindring - manglende fornødent særpræg - artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

2013/C 313/47

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger:»Rauscher« Consumer Products GmbH (Wien, Østrig) (ved advokat M. Stütz)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved D. Walicka, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 20. juli 2011 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 2168/2010-1) vedrørende en ansøgning om registrering af figurmærket der gengiver en tampon som EF-varemærke

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

»Rauscher« Consumer Products GmbH betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 355 af 3.12.2011.