27.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/6


Rettens dom af 11. september 2014 — Gold East Paper og Gold Huasheng Paper mod Rådet

(Sag T-443/11) (1)

((Dumping - import af coated finpapir med oprindelse i Folkerepublikken Kina - status som virksomhed, der opererer på markedsøkonomiske vilkår - frist for vedtagelse af afgørelsen om denne status - omhyggelig og upartisk undersøgelse - ret til forsvar - åbenbart urigtigt skøn - princippet om god forvaltningsskik - bevisbyrde - skade - fastlæggelse af fortjenstmargenen - definition af den pågældende vare - erhvervsgren i Fællesskabet - årsagsforbindelse))

2014/C 380/07

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd (Jiangsu, Kina) og Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd (Jiangsu) (ved advokaterne V. Akritidis, Y. Melin og F. Crespo)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved J.-P. Hix, som befuldmægtiget, først bistået af advokaterne G. Berrisch og A. Polcyn samt barrister N. Chesaites, derefter ved solicitor B. O’Connor og advokat S. Gubel)

Intervenienter til støtte for sagsøgte: Europa-Kommissionen (ved M. França og A. Stobiecka-Kuik, som befuldmægtigede), Cepifine AISBL (Bruxelles, Belgien), Sappi Europe SA (Bruxelles), Burgo Group SpA (Altavilla Vicentina, Italien) og Lecta SA, Luxembourg (Luxembourg) (ved advokaterne L. Ruessmann et W. Berg)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 451/2011 af 6. maj 2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af coated finpapir med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 128, s. 1), for så vidt som den vedrører sagsøgerne.

Konklusion

1)

Rådet for Den Europæiske Union frifindes.

2)

Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd og Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd bærer deres egne omkostninger og betaler Rådets, Cepifines, Sappi Europes, Burgo Groups og Lectas omkostninger.

3)

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 298 af 8.10.2011.