26.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 26/41


Rettens dom af 11. december 2012 — Sina Bank mod Rådet

(Sag T-15/11) (1)

(Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik - restriktive foranstaltninger over for Iran med henblik på at forhindre nuklear spredning - indefrysning af pengemidler - annullationssøgsmål - begrundelsespligt)

2013/C 26/79

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Sina Bank (Teheran, Iran) (ved advokaterne B. Mettetal og C. Wucher-North)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved M. Bishop og G. Marhic, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Europa-Kommissionen (ved F. Erlbacher og M. Konstantinidis, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels annullation af for det første bilag VIII til Rådets forordning (EU) nr. 961/2010 af 25. oktober 2010 om restriktive foranstaltninger over for Iran og om ophævelse af forordning (EF) nr. 423/2007 (EUT L 281, s. 1), for så vidt som dette bilag vedrører sagsøgeren, og for det andet Rådets skrivelse af 28. oktober 2010, »hvorved der blev truffet en afgørelse« over for sagsøgeren, dels en påstand om, at det fastslås, at hverken bilag II til Rådets afgørelse 2010/413/FUSP af 26. juli 2010 om restriktive foranstaltninger over for Iran og om ophævelse af fælles holdning 2007/140/FUSP (EUT L 195, s. 39), som affattet ved Rådets afgørelse 2010/644/FUSP af 25. oktober 2010 om ændring af afgørelse 2010/413 (EUT L 281, s. 81), for så vidt som dette bilag vedrører sagsøgeren, eller artikel 16, stk. 2, i forordning nr. 961/2010, eller artikel 20, stk. 1, litra b), i afgørelse 2010/413 finder anvendelse på sagsøgeren.

Konklusion

1)

Bilag II til Rådets afgørelse 2010/413/FUSP af 26. juli 2010 om restriktive foranstaltninger over for Iran og om ophævelse af fælles holdning 2007/140/FUSP, som affattet ved Rådets afgørelse 2010/644/FUSP af 25. oktober 2010 om ændring af afgørelse 2010/413, og bilag VIII til Rådets forordning (EU) nr. 961/2010 af 25. oktober 2010 om restriktive foranstaltninger over for Iran og om ophævelse af forordning (EF) nr. 423/2007, annulleres, for så vidt som de vedrører Sina Bank.

2)

Virkningerne af bilag II til afgørelse 2010/413, som affattet ved afgørelse 2010/644, opretholdes for så vidt angår Sina Bank, indtil annullationen af bilag VIII til forordning nr. 961/2010 får virkning.

3)

I øvrigt frifindes Rådet for Den Europæiske Union.

4)

Rådet betaler to tredjedele af Sina Banks omkostninger og to tredjedele af sine egne omkostninger.

5)

Sina Bank betaler en tredjedel af sine egne omkostninger og en tredjedel af Rådets omkostninger.

6)

Europa-Kommissionen betaler sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 72 af 5.3.2011.