28.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 25/69


Sag anlagt den 18. oktober 2011 — ZZ mod ECDC

(Sag F-107/11)

(2012/C 25/132)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat E. Mylonas)

Sagsøgt: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af sagsøgerens bedømmelsesrapport for perioden fra den 1. januar til den 31. december 2010

Sagsøgerens påstande

Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

Annullation af bedømmelsesrapporten af 8. februar 2011, og

om fornødent annullation af:

den af direktøren for ECDC trufne afgørelse af 9. september 2011 om afslag på sagsøgerens klage

udtalelsen fra Joint Committee af 30. juni 2011 og den af bedømmeren i appelleddet trufne afgørelse af 5. juli 2011

medbedømmerens rapport af 15. april 2011.

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme tilpligtes at betale sagens omkostninger.