12.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 331/6


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Fővárosi Bíróság (Ungarn) den 27. juli 2011 — Jőrös Erika mod Aegon Magyarország Hitel Zrt.

(Sag C-397/11)

2011/C 331/09

Processprog: ungarnsk

Den forelæggende ret

Fővárosi Bíróság

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Jőrös Erika

Sagsøgt: Aegon Magyarország Hitel Zrt.

Præjudicielle spørgsmål

1)

Er en national rets fremgangsmåde i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i direktiv 93/13/EØF (1), hvis retten efter at have fastslået, at et af de almindelige kontraktvilkår, der henvises til i stævningen, er urimeligt, foretager en prøvelse af, om det pågældende vilkår af denne grund skal anses for at være en nullitet, også selv om parterne ikke udtrykkeligt har nedlagt påstand herom?

2)

skal den nationale ret træffe afgørelse i en sag, der er anlagt af en forbruger under omstændigheder som beskrevet i det første spørgsmål, selv om afgørelsen af spørgsmålet om, hvorvidt et kontraktvilkår skal anses for en nullitet, i tilfælde hvor forbrugeren nedlægger en påstand herom som følge af, at et af de almindelige kontraktvilkår er urimeligt, normalt ikke henhører under distriksrettens kompetence, men under en højere rets kompetence?

3)

Hvis det andet spørgsmål besvares bekræftende spørges: Kan den nationale ret ligeledes i en sag i anden instans foretage en prøvelse af spørgsmålet om, hvorvidt de almindelige kontraktvilkår er urimelige, hvis førsteinstansen ikke har foretaget en prøvelse heraf, og der under appelsagen ikke kan tages hensyn til nye faktiske omstændigheder og beviser i medfør af national ret?


(1)  Rådets direktiv 93/13/EØF af 5.4.1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (EFT L 95, s. 29).