6.8.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 232/22


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Administrativen Sad Varna (Bulgarien) den 14. juni 2011 — Dobrudzhanska petrolna kompania AD mod Direktor na Direktsia »Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto«, grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia po prihodite (direktøren for direktoratet »Klager og Opkrævningsadministration« Varna, under centraladministrationen ved Det Nationale Agentur for Indtægter)

(Sag C-298/11)

2011/C 232/35

Processprog: bulgarsk

Den forelæggende ret

Administrativen Sad Varna

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Dobrudzhanska petrolna kompania AD

Sagsøgt: Direktor na Direktsia »Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto« grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia po prihodite (direktøren for direktoratet »Klager og Opkrævningsadministration« Varna, under centraladministrationen ved Det Nationale Agentur for Indtægter)

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal artikel 80, stk. 1, litra a) og b), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (1) fortolkes således, at ved leveringer mellem to forbundne personer udgøres — såfremt modværdien er lavere end normalværdien — transaktionens beskatningsgrundlag kun af normalværdien i det tilfælde, at leverandøren ikke er berettiget til fuldt fradrag af den indgående moms, der skyldes for de køb eller fremstilling af de varer, der udgør leveringen?

2)

Skal artikel 80, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 2006/112 fortolkes således, at når leverandøren har udøvet retten til fuldt fradrag af den indgående moms på varer og tjenesteydelser, der er genstand for efterfølgende leveringer mellem forbundne personer af en lavere værdi end normalværdien, og denne ret til fradrag af den indgående moms ikke er berigtiget i henhold til direktivets artikel 173-177, og leveringen ikke er afgiftsfri i henhold til direktivets artikel 132, 135, 136, 371, 375, 376, 377, 378, stk. 2, eller artikel 380-390, da må medlemsstaten ikke vedtage foranstaltninger, hvorefter beskatningsgrundlaget udelukkende kan udgøres af normalværdien?

3)

Skal artikel 80, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 2006/112 fortolkes således, at når modtageren har udøvet retten til fuldt fradrag af den indgående moms på varer og tjenesteydelser, der er genstand for efterfølgende leveringer mellem forbundne personer af en lavere værdi end normalværdien, og denne ret til fradrag af den indgående moms ikke er berigtiget i henhold til direktivets artikel 173-177, da må medlemsstaten ikke vedtage foranstaltninger, hvorefter beskatningsgrundlaget udelukkende kan udgøres af normalværdien?

4)

Indeholder artikel 80, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 2006/112 en udtømmende opregning af de tilfælde, der udgør de betingelser, der skal foreligge før medlemsstaten må iværksætte foranstaltninger, hvorefter beskatningsgrundlaget ved leveringer udgøres af transaktionens normalværdi?

5)

Er en national ordning, såsom i artikel 27, stk. 3, nr. 1), i Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (lov om merværdiafgift), tilladt af andre grunde end dem, der er opregnet i artikel 80, stk. 1, litra a), b) og c), i direktiv 2006/112?

6)

Har bestemmelsen i artikel 80, stk. 1, litra a og b), i direktiv 2006/112 i et tilfælde som det foreliggende direkte virkning, og må den nationale ret anvende bestemmelsen direkte?


(1)  EUT L 347, s. 1.