4.8.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 235/5


Domstolens kendelse (Syvende Afdeling) af 22. marts 2012 — Maurice Emram mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) — Guccio Gucci SpA

(Sag C-354/11 P) (1)

(Appel - procesreglementets artikel 19 - EF-varemærker - forordning (EF) nr. 40/94 - artikel 8, stk. 1, litra b) - ansøgning om registrering af figurmærket G - varemærker)

2012/C 235/07

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Maurice Emram (ved avocat M. Benavï)

De andre parter i sagen: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved A. Folliard-Monguiral, som befuldmægtiget) og Guccio Gucci SpA (ved avvocato F. Jacobacci)

Sagens genstand

Appel iværksat til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 10. maj 2011 i sag T-187/10, Emram mod KHIM, hvorved Retten frifandt Harmoniseringskontoret i en sag med påstand om annullation af afgørelse truffet den 11. februar 2010 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (sag R 1281/2008-1) vedrørende en indsigelsessag mellem Guccio Gucci SpA og M. Emram — artikel 8, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1) — anmodning om registrering af EF-figurmærket G — risiko for forveksling — urigtig gengivelse af bevismateriale — fejlagtig vurdering af særpræg — tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet

Konklusion

1)

Appellen forkastes.

2)

Maurice Emram betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 282 af 24.9.2011.