26.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 63/30


Sag anlagt den 17. december 2010 — Aitic Penteo mod KHIM — Atos Worldline (PENTEO)

(Sag T-585/10)

2011/C 63/57

Stævningen er affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: Aitic Penteo SA (Barcelona, Spanien) (ved advokat J. Carbonell)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Atos Worldline SA (Bruxelles, Belgien)

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 23. september 2010 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 774/2010-1) ændres og EF-varemærkeansøgning nr. 5480561 imødekommes.

Subsidiært: Annullation af afgørelse truffet den 23. september 2010 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 774/2010-1).

Harmoniseringskontoret og den anden part i sagen for appelkammeret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ansøger om EF-varemærket: Aitic Penteo, SA

Det omhandlede EF-varemærke: Ordmærket »PENTEO« for varer og tjenesteydelser i klasse 9, 38 og 42 — EF-varemærkeansøgning nr. 5480561

Indehaver af de i indsigelsessagen påberåbte varemærker eller tegn: Atos Worldline SA

De i indsigelsessagen påberåbte varemærker eller tegn: Benelux-varemærkeregistrering nr. 772120 af ordmærket »XENTEO« for varer og tjenesteydelser i klasse 9, 36, 37, 38 og 42, international varemærkeregistrering nr. 863851 af ordmærket »XENTEO« for varer og tjenesteydelser i klasse 9, 36, 37, 38 og 42

Indsigelsesafdelingens afgørelse: Indsigelsen taget til følge

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen

Søgsmålsgrunde: Sagsøgeren gør gældende, at den anfægtede afgørelse tilsidesætter (i) artikel 14 i konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, der forbyder forskelsbehandling, idet den kræver ligebehandling i overensstemmelse med loven, (ii) artikel 9 i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009, da appelkammeret ikke tog hensyn til sagsøgerens ældre rettigheder, (iii) artikel 75 og 76 i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009, da appelkammeret ikke tog hensyn til kendsgerninger og beviser, som var blevet påberåbt eller fremført rettidigt af sagsøgeren og (iv) artikel 8, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009, da appelkammeret foretog en urigtig bedømmelse af risikoen for forveksling.