25.9.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 260/21


Sag anlagt den 28. juli 2010 — ELE.SI.A mod Kommissionen

(Sag T-312/10)

()

2010/C 260/29

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Elettronica e sistemi per automazione (ELE.SI.A) SpA (Guidonia Montecelio, Italien) (ved avvocato S. Bariatti, avvocato P. Tomassi og avvocato P. Caprile)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at ELESIA fuldt ud har opfyldt sine forpligtelser efter kontrakten.

Det fastslås, at Kommissionen har tilsidesat forpligtelserne efter kontrakten, idet den ikke har sørget for at udbetale det, den skylder for ELESIAs aktiviteter, og har forlangt det tilbagebetalt, der allerede er blevet udbetalt.

Kommissionen tilpligtes derfor at betale 83 627,68 EUR med tillæg af renter til dækning af de udgifter, som ELESIA har afholdt inden for rammerne af projektet, og som Kommissionen endnu ikke har refunderet.

De debetnotaer, ved hjælp af hvilke Kommissionen har forlangt det allerede udbetalte til ELESIA tilbagebetalt samt krævet erstatning, annulleres eller tilbagekaldes — eventuelt via udstedelse af tilsvarende kreditnotater — eller under alle omstændigheder fastslås det, at de var retsstridige.

Europa-Kommissionen tilpligtes under alle omstændigheder at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Det konsortium, som det sagsøgende selskab i den foreliggende sag er koordinator for, og Kommissionen har indgået en kontrakt om udførelse af projektet »I-Way, Intelligent co-operative system in cars for road safety«, der er finansieret med midler bevilget inden for rammerne af det »sjette FTU-rammeprogram«.

Da Kommissionen fandt, at der var begået alvorlige uregelmæssigheder ved gennemførelsen af det pågældende projekt, besluttede den at ophæve kontrakten.

Sagsøgeren er af den opfattelse, dels at Kommissionens adfærd er i strid med de relevante bestemmelser i kontrakten og de gældende retsgrundsætninger herom, proportionalitet og god forvaltningsskik, dels at Kommissionen — efter at selskabet fuldt ud har opfyldt samtlige kontraktlige forpligtelser i næsten hele den periode på 36 måneder, der er fastsat i kontrakten — ikke har til hensigt at anerkende, at sagsøgeren har krav på vederlag, idet den henholder sig til en revisionsrapport, som på flere punkter er mangelfuld, og dette uagtet at sagsøgeren har samarbejdet i god tro på alle tidspunkter i kontraktforholdet og tillige efterfølgende.

Til støtte for påstandene har sagsøgeren nærmere bestemt gjort gældende, at selskabet fuldt ud og på hvert et tidspunkt har opfyldt sine kontraktlige forpligtelser, hvorimod Kommissionen har tilsidesat artikel II.1.11, II.16.1, II.16.2 og II.29 i de almindelige kontraktbetingelser, samt sagsøgerens ret til forvar og bestemmelserne i forordning nr. 2185/96 (1).


(1)  Rådets Forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11.11.1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292, s. 2).