9.10.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 274/23


Sag anlagt den 10. juni 2010 — PPG og SNF mod ECHA

(Sag T-268/10)

()

2010/C 274/37

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (Bruxelles, Belgien) og SNF SAS (Andrezieux Boutheon, Frankrig) (ved lawyers K. Van Maldegem, R. Cana, og solicitor P. Sellar)

Sagsøgt: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)

Sagsøgernes påstande

Sagen antages til realitetsbehandling, og der gives sagsøgerne medhold i de nedlagte påstande.

Den anfægtede retsakt annulleres.

ECHA tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Der træffes sådanne andre eller yderligere foranstaltninger, som findes påkrævet.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgerne har nedlagt påstand om annullation af Det Europæiske Kemikalieagenturs (herefter »ECHA«) afgørelse truffet i henhold til artikel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (1) (herefter »REACH«) vedrørende identifikation af acrylamid (EF-nummer 201-173-7) (CAS-nummer 79-06-1) som et stof, der opfylder kriterierne i forordningens artikel 57.

Sagsøgerne gør gældende, at den anfægtede retsakt er ulovlig, fordi den bygger på en vurdering af acrylamid, som er videnskabeligt og retligt mangelfuld, eftersom den støtter sig på beviser, der ikke er tilstrækkeligt pålidelige og sikre. Det er sagsøgernes opfattelse, at ECHA ved vedtagelsen af den anfægtede retsakt gjorde sig skyldig i et åbenbart fejlskøn og dermed tilsidesatte artikel 2, stk. 8, og artikel 59 i REACH samt tilsidesatte sin forpligtelse til omhyggeligt og upartisk at undersøge beviserne.

Sagsøgerne gør endvidere gældende, at den anfægtede retsakt tilsidesætter en række generelle EU-retlige principper, så som proportionalitetsprincippet og ligebehandlingsprincippet, idet den udsætter acrylamid for forskelsbehandling i forhold til andre sammenlignelige stoffer uden en objektiv begrundelse herfor.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18.12.2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396, s. 1).