27.3.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 80/43


Appel iværksat den 3. februar 2010 af Luigi Marcuccio til prøvelse af kendelse afsagt den 25. november 2009 af Personaleretten i sag F-11/09, Marcuccio mod Kommissionen

(Sag T-44/10 P)

2010/C 80/69

Processprog: italiensk

Parter

Appellant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (ved avvocato G. Cipressa)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellantens påstande

Under alle omstændigheder ophæves den appellerede kendelse fuldt ud og uden undtagelser.

Det fastslås, at søgsmålet i første instans, i relation til hvilket den appellerede kendelse blev afsagt, fuldt ud og uden undtagelser kunne antages til realitetsbehandling.

Principalt: Appellanten gives fuldt ud og uden undtagelser medhold i påstanden i søgsmålet for førsteinstansen.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale appellanten samtlige de omkostninger, som han har afholdt såvel i sagen i første instans som i den foreliggende appelsag.

Subsidiært: Sagen hjemvises til fornyet behandling af Personaleretten i en anden sammensætning med henblik på, at den træffer fornyet afgørelse i sagen.

Anbringender og væsentligste argumenter

Denne appel er iværksat til prøvelse af Personalerettens kendelse af 25. november 2009. Ved kendelsen afviste Personaleretten delvist og frifandt delvist sagsøgte i appellantens søgsmål vedrørende Kommissionens afslag på at godtgøre ham udgifter til lægebehandling med 100 %. Retten fandt det åbenbart, at den ikke kunne træffe anden afgørelse.

Til støtte for påstandene har appellanten gjort gældende, at der foreligger en urigtig fortolkning og anvendelse af begrebet begrundelse for en afgørelse hidrørende fra en EU-institution, af konceptet om integration af en begrundelse i en afgørelse og af de retsgrundsætninger, der regulerer bevisførelse og bevis.

Appellanten har ligeledes gjort gældende, at der foreligger en urigtig fortolkning og anvendelse af begrebet anfægtelig retsakt samt af begrebet afgørelse, der blot bekræfter en tidligere afgørelse.